O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Dokumenty – Praca z uczniem – O specjalnych potrzebach edukacyjnych

Ćwiczenia usprawniające komunikację

Komunikowanie się z innymi rzutuje na sposób funkcjonowania człowieka. Proponowany zestaw ćwiczeń umożliwia nabycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się za pomocą komunikatów JA. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Karta pracy ucznia w terapii poznawczo-behawioralnej

W pracy z uczniami, mającymi problemy natury psychologicznej oraz różnego rodzaju zaburzenia zachowania, warto korzystać z elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Oto przykładowa karta pracy ucznia na zajęciach [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kreatywność – ćwiczenia dla uczniów

Kreatywność, to niezwykle cenna umiejętność człowieka. Oto ćwiczenia umożliwiające kształtowanie kreatywności u uczniów.

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Teczka rozwoju i osiągnięć ucznia zdolnego

Uczeń zdolny jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspieranie go polega na indywidualizacji wymagań oraz stosowaniu nowoczesnych metod, form i technik pracy. Jedną z nich jest prezentowane port folio – teczka rozwoju i osiągnięć ucznia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wskazówki dla nauczycieli, jak postępować z uczniem lękowym

Uczeń z zaburzeniami lękowymi wymaga pomocy i wsparcia ze strony swych nauczycieli. Oto materiał zawierający praktyczne wskazówki, jak z nim postępować w [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ćwiczenie dla uczniów z zakresu kształtowania umiejętności koncentracji

Wielu uczniów, i to na każdym etapie edukacji, ma problemy z koncentracją. Proponowane ćwiczenia pozwolą im w ciekawy sposób kształtować tę [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Pobudzamy wszystkie zmysły - zestaw ćwiczeń do pracy z uczniami

Prawidłowe funkcjonowanie poznawcze jest podstawą procesu uczenia się. Oto zestaw ćwiczeń pobudzających i usprawniających u ucznia wszystkie zmysły, z których można korzystać w pracy [...]

Liczba stron: 7 Czytaj więcej
Program wspomagania rozwoju koordynacji i sprawności rąk po obserwacji wstępnej dziecka 5- i 6-letniego

Proponowany Program wspierania rozwoju koordynacji i sprawności rąk przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Plan pracy indywidualnej z dzieckiem będący wynikiem obserwacji pedagogicznej – dziecko z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową

Prezentowany Plan Pracy Indywidualnej dla dziecka z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej przeznaczony jest na etap edukacji [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Plan pracy indywidualnej z dzieckiem będący wynikiem obserwacji pedagogicznej – dziecko z zaburzeniami słuchu fonemowego

Prezentowany Plan Pracy Indywidualnej dla dziecka z zaburzeniami słuchu fonemowego przeznaczony jest na etap edukacji [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Proponowane ćwiczenia można wykorzystać w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, np. podczas zajęć socjoterapeutycznych stanowiących formę udzielanej im pomocy [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Ćwiczenia do pracy z uczniem uzdolnionym

Proponowane ćwiczenia można wykorzystać w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym podczas zajęć stanowiących formę udzielanej mu pomocy [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć integracyjnych

Prezentowany scenariusz adresowany jest do wychowawców klas pierwszych w gimnazjum. Może być także wykorzystany do integracji uczniów uczęszczających na grupowe zajęcia [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym

Przykład procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym gotowa dla indywidualnego, konkretnego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Katalog dostosowania wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze zdiagnozowanymi trudnościami tego typu jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Prezentowany katalog różnych możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych uwzględnia zarówno [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec ucznia z zespołem Aspergera

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu codziennych problemów dydaktyczno-wychowawczych, uzupełnianiu fachowej wiedzy oraz rozwijaniu profesjonalnych umiejętności. Jedną z form tej pomocy są ulotki zawierające konkretne [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola