O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Dokumenty – Zajęcia specjalistyczne – Korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

  • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,
  • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
  • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,
  • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,
  • w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy,
  • w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
     
Scenariusz warsztatów integracyjnych dla dzieci i rodziców: "Dekoracja szkoły"

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być udzielana uczniowi we współpracy z jego rodzicami. Proponowany scenariusz warsztatów – wspólnych dla dzieci i rodziców – stwarza okazję do zintegrowania się grupy uczniów biorących udział w zajęciach [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w gimnazjum

Prezentowany scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych adresowany jest do gimnazjalistów z rozpoznaną dysleksją rozwojową w formie [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w szkole podstawowej

Prezentowany scenariusz zajęć korekcyjno kompensacyjnych adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, u których występuje ryzyko specyficznych trudności w uczeniu [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Przykładowe ćwiczenia do prowadzenia działań wspierających dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchu fonematycznego

Pokonywanie trudności wynikających z zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wymaga od dziecka w wieku przedszkolnym dużego wysiłku. Stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy zwiększa atrakcyjność zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, motywuje dziecko, pobudza jego ciekawość poznawczą, [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Pisownia z "rz"

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej i gimnazjum

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych truności w uczeniu się w szkole podstawowej

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów gimnazjum

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem gimnazjum z dysgrafią

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Pokonywanie trudności w uczeniu się, wynikających z zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wymaga od ucznia dużego wysiłku. Stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy zwiększa atrakcyjność zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, motywuje ucznia, pobudza jego ciekawość poznawczą, pozwala [...]

Liczba stron: 11 Czytaj więcej
Organizacja pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Efekty pracy korekcyjno-kompensacyjnej ściśle wiążą się z właściwym planowaniem i organizacją prowadzonych zajęć. Prezentowane wskazówki, odnoszące się do dwóch etapów pracy terapeutycznej, są szczególnie przydatne w odniesieniu do uczniów z ryzyka specyficznych trudności w [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola