O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Dokumenty – Zajęcia specjalistyczne – Socjoterapeutyczne

Zajęcia socjoterapeutyczne:

  • przeznaczone są dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne, borykających się z problemami osobistymi i trudnościami życiowymi, mających problemy szkolne związane z deficytami poznawczymi, nadpobudliwością, opóźnieniem szkolnym, zaniedbaniem dydaktycznym oraz agresywnością,
  • liczba uczestników nie może przekroczyć 10 uczniów,
  • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści mający kwalifikacje z zakresu socjoterapii, terapii zaburzeń zachowania i zaburzeń emocjonalnych,
  • godzina zajęć trwa 60 minut - w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć.
     
Mój chłopak namawia mnie do współżycia

Niniejszy scenariusz - dwóch warsztatów dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych - dotyczy podejmowania przez młodzież zachowań seksualnych pod wpływem [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
W ramach realizacji szkolnej profilaktyki uzależnień proponujemy dla gimnazjalistów scenariusz zajęć na temat tzw. dopalaczy

W ramach realizacji szkolnej profilaktyki uzależnień proponujemy dla gimnazjalistów scenariusz zajęć na temat tzw. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ściąga, plagiat, gotowiec? Ja w to nie wchodzę

Ściąganie podczas sprawdzianów, egzaminów i przy odrabianiu pracy domowej jest oszustwem rozpowszechnionym wśród dzieci i młodzieży szkolnej. Mimo że konsekwencje przyłapania na ściąganiu zna prawie każdy uczeń, to jednak większość uprawia tę „dyscyplinę”. Jak ich [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Złość – jak sobie z nią radzić?

Złość jest emocją, która sprawia, że człowiek łatwo traci panowanie nad sobą. Prezentowany scenariusz pozwala przepracować z uczniami problem złości w kontekście nieagresywnych sposobów rozładowywania swojego [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych z zakresu profilaktyki uzależnień

Profilaktyka narkotykowa to także szkolne oddziaływania na rzecz środowiska lokalnego. Proponowany scenariusz dotyczy happeningu, jaki mogą zorganizować gimnazjaliści lub uczniowie szkół ponadgimnazjalnych w swojej [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć: Zarządzanie własnym czasem

Wiele niepowodzeń szkolnych wynika z braku umiejętności zarządzania własnym czasem u młodzieży. Prezentowany scenariusz pozwala kształtować te umiejętności u uczniów gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych.

1 Scenariusz zajęć: Zarządzanie własnym czasem 2 Scenariusz zajęć: Zarządzanie własnym czasem

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć: Jak bezpiecznie zorganizować swoją naukę?

Wiele niepowodzeń szkolnych naszych uczniów wynika z braku umiejętności organizacji swojej pracy, dobrej, bezpiecznej i efektywnej nauki własnej. Prezentowany scenariusz pozwala kształtować te umiejętności u uczniów klas IV-VI szkoły [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć: Wolontariat - sposób na bycie z innymi i dla innych

Prezentowany scenariusz zajęć socjoterapeutycznych inspiruje młodzież do refleksji na temat wolontariatu, ukazując go jako alternatywę na spędzanie wolnego czasu z pożytkiem dla siebie i [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć: Nie dajmy się zwariować kultowi pięknego ciała

Prezentowany scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dotyczy nabywania przez uczniów umiejętności radzenia sobie z kompleksami wynikającymi z braku akceptacji swojego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć: Uczymy się rozpoznawać dobry, zły i potajemny dotyk

Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych przeznaczony jest dla uczniów młodszych i dotyczy radzenia sobie w sytuacji tzw. złego [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Scenariusze zajęć - Aktywny uczeń w aktywnej szkole

Prezentowane scenariusze cyklu zajęć dla uczniów gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej, mają charakter profilaktyczny – motywują do właściwego spędzania czasu wolnego, niesienia pomocy innym i rozwijania poczucia własnej wartości. Mogą być również wykorzystane na lekcjach [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Zestaw ćwiczeń relaksacyjnych

Proponowany zestaw ćwiczeń relaksacyjnych może być wykorzystany podczas zajęć poświęconych nabywaniu umiejętności radzenia sobie ze stresem. Jest przydatny zarówno dla szóstoklasistów, gimnazjalistów, jak i [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć na temat radzenia sobie ze stresem (2)

Prezentowane scenariusze dwóch zajęć dotyczą nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem. Można je wykorzystać przygotowując uczniów do zdawania egzaminów [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć na temat radzenia sobie ze stresem

Prezentowane scenariusze dwóch zajęć dotyczą nabywania umiejętności radzenia sobie ze stresem. Można je wykorzystać przygotowując uczniów do zdawania egzaminów [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Scenariusze zajęć dla gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Prezentowany cykl trzech warsztatów, adresowanych do gimnazjalistów i młodzieży starszej, pozwala na kształtowanie u uczniów szacunku dla samego siebie oraz innych ludzi. Umożliwia rozwijanie empatii i asertywności w kontaktach [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć dla dzieci młodszych

Praca socjoterapeutyczna realizowana jest w oparciu o indywidualne potrzeby i możliwości rozwojowo-edukacyjne uczniów biorących udział w takich zajęciach. Prezentowany scenariusz zajęć, adresowany do uczniów szkoły podstawowej, ma charakter profilaktyczny – uwrażliwienie dzieci na [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych - Młodzieżowa Grupa Wsparcia dla uczniów ze SPE z gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej

Integralnym elementem programu socjoterapii są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Po niewielkiej modyfikacji mogą być wykorzystane także dla młodzieży [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zahamowanych psychoruchowo na etapie szkoły podstawowj

Integralnym elementem programu socjoterapii są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Po niewielkiej modyfikacji mogą być wykorzystane także dla młodzieży [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym

Integralnym elementem programu socjoterapii są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Po niewielkiej modyfikacji mogą być wykorzystane także dla młodzieży [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi w gimanzjum

Integralnym elementem programu socjoterapii są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów szkoły podstawowej oraz gimnazjum. Po niewielkiej modyfikacji mogą być wykorzystane także dla młodzieży [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć socjoterapeutycznych dla młodzieży w wieku 12-16 lat

Zajęcia socjoterapeutyczne polegają na tworzeniu sytuacji uczących, które jednocześnie pełnią funkcję korygującą w stosunku do zachowań ucznia zahamowanego. Chodzi więc w nich o taką organizację doświadczeń dziecka, aby pozwoliły one na zaspokojenie potrzeb emocjonalnych i aby [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Program zajęć socjoterapeutycznych dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym na etapie kształcenia podstawowego

Praca socjoterapeutyczna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych uczniów biorących udział w takich zajęciach. Prezentowany program zajęć socjoterapeutycznych, adresowany do uczniów zagrożonych niedostosowaniem [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola