O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe rozporządzenia MEN

2018-01-05 1 stycznia 2018r. weszły w życie nowe rozporządzenia MEN

Z pierwszym dniem nowego roku wejdą w życie zmienione rozporządzenia MENdotyczące min. następujących kwestii:

  • Rozporządzenie MEN z dnia 14 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie. (Dz.U. 2017, poz. 2416), w którym ujednolicone zostały niektóre przepisy. Uczniowie, słuchacze i absolwenci zarówno ci, którzy rozpoczęli naukę przed 2017 r., jak i po 2017 r., będą zdawali egzaminy na tych samych zasadach. Doprecyzowano przepisy dotyczące danych osobowych w dokumentach egzaminacyjnych, uregulowano kwestie składania deklaracji. Inne zmiany mają charakter porządkowy.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 7 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego. (Dz.U. 2017, poz. 2356), wprowadzające do klasyfikacji nowy zawód – Monter stolarki budowlanej, kształcony w branżowej szkole I stopnia. Ponadto wskazano ministra właściwego do spraw gospodarki morskiej oraz ministra właściwego do spraw żeglugi śródlądowej jako właściwych dla zawodu Technik informatyk, obok ministra właściwego do spraw informatyzacji.
  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie udzielania jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. (Dz.U. 2017, poz. 2425), które określa tryb i sposób rozliczania dotacji. Dotacja nie będzie naliczana tylko dla gmin (według kryterium położenia placówki wychowania przedszkolnego), ale dla wszystkich jednostek samorządu terytorialnego, które prowadzą lub są organem rejestrującym dla placówek wychowania przedszkolnego.
  • Rozporządzenie MEN z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018. (Dz.U. 2017, poz. 2395), w którym doprecyzowano niektóre wagi, inne zostały zmienione. Dodana została nowa waga „za zdany egzamin” dla uczniów w liceum dla dorosłych, którzy zdali egzamin maturalny, uczniów szkół policealnych, którzy zdali egzaminy potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie, uczestników kwalifikacyjnych kursów zawodowych, którzy zdali egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji. Uwzględnione nowe zadania oświatowe oraz zmiany zakresu obecnych zadań oświatowych: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 kwietnia 2018 r., planowane zmiany z zakresu urlopu dla poratowania zdrowia, kształcenia dorosłych, dodatków socjalnych dla nauczycieli oraz zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych oraz nauczycieli 6-latków i dzieci starszych w placówkach wychowania przedszkolnego prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmieniono zakres naliczania subwencji na uczniów tzw. małych szkół. Została zwiększona wartość wagi dla uczniów małych szkół z 0,18 na 0,2 (z 1 052 zł do 1 169 zł).

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola