O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Będzie zmiana Ustawy Prawo Oświatowe

2018-06-28 Będzie zmiana Ustawy Prawo Oświatowe

Projekt ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe i ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw został skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych. We wrześniu projekt trafi pod obrady parlamentu. W zakresie projektowanych zmian zostały zweryfikowane dotychczasowe przepisy dotyczące kształcenia zawodowego pod kątem udziału w procesie kształcenia wszystkich interesariuszy, w tym: szkół, ich organów prowadzących, pracodawców oraz ministrów właściwych dla poszczególnych zawodów. Określono szczegółowo organizację kształcenia w branżowej szkole II stopnia oraz szkole policealnej. W celu zapewnienia większej przejrzystości podstaw programowych kształcenia w zawodach dla każdego zawodu zostanie opracowana podstawa programowa stanowiąca odrębną całość. Projekt wprowadza również:

  • obowiązek przystępowania przez uczniów do egzaminów zawodowych;
  • ujednolicony dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu we wszystkich typach szkół i na kwalifikacyjnych kursach zawodowych obowiązkowy tygodniow wymiar godzin zajęć dydaktycznych w wymiarze 20 godzin;
  • zapewnienie warunków umożliwiających realizację opieki stomatologicznej przez wskazanie podmiotów realizujących świadczenia gwarantowane z zakresu leczenia stomatologicznego.;
  • obowiązek zapewnienia uczniom przez szkołę podstawową pomieszczeń umożliwiających bezpieczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz jednego gorącego posiłku w trakcie dnia;
  • przeciwdziałanie narkomanii w szkołach i placówkach przez rozszerzenie programu wychowawczo-profilaktycznego o coroczną diagnozę potrzeb rozwojowych uczniów.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola