O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Cudzoziemscy uczniowie

2020-03-05 Cudzoziemscy uczniowie

Według danych SIO za rok 2018/19, w polskich przedszkolach i szkołach, łącznie z policealnymi, było około 44 000 cudzoziemców. Najwięcej Ukraińców, ale dużo jest też uczniów z Białorusi, Gruzji, Indii, Mołdawii. To wyzwanie dla systemu edukacji, a największym problemem jest bariera językowa. Nie wszędzie jest zrozumienie, że język polski powinien być w takich szkołach taktowany jako język szkolnej edukacji. Warunki podejmowania nauki przez osoby przybywające z zagranicy w polskich szkołach są określone przepisami:

  • art. 165 i 166 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59 z późn. zm.) oraz rozporządzenia MEN z 23 sierpnia 2017 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2017 r. poz. 1655) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2019 r. poz. 685)
  • art. 363 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) oraz rozporządzenia MEN z 9 września 2016 r. w sprawie kształcenia osób niebędących obywatelami polskimi oraz osób będących obywatelami polskimi, które pobierały naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw (Dz. U. z 2016 r. poz. 1453) wraz z późniejszymi zmianami (Dz. U. z 2017 r. poz. 1634), (Dz. U. z 2019 r. poz. 666) – w odniesieniu do gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach. Warto też wiedzieć, że przydatne materiały dotyczące wspierania uczniów przybywających z zagranicy są dostępne na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji (https://www.ore.edu.pl/uczen-ze-specjalnymi-potrzebami-edukacyjnymi/4365-wielokulturowosc-w-szkole-uczen-cudzoziemski) oraz Ośrodka Rozwoju Edukacji Polskiej za Granicą (http://powroty.otwartaszkola.pl/).

 

Źródło: www.prawo.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola