O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dofinansowanie zakupu podręczników

2012-04-17

W 2012 roku na dofinansowanie kosztów zakupu podręczników przez rodziców rząd chce przeznaczyć 140 milionów złotych. Programem będą objęci uczniowie rozpoczynający edukację szkolną w klasach I-IV szkoły podstawowej, klasach I-IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, klasie I szkoły ponadgimnazjalnej: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum, klasie IV ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie IV ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasie I liceum plastycznego lub klasie I albo VII ogólnokształcącej szkoły baletowej. W tym roku zmianom mają ulec kryteria dostępu do pomocy. Rodzice uczniów klas pierwszych szkoły podstawowej i ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia będę mogli ubiegać się o pomoc, jeśli dochód na osobę w rodzinie nie będzie wyższy niż 504 zł netto (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o świadczeniach rodzinnych). Rodzice uczniów pozostałych klas objętych Programem w dalszym ciągu będą mogli ubiegać się o pomoc jeśli dochód w rodzinie nie przekracza 351 zł netto na osobę (kryterium dochodowe zapisane w ustawie o pomocy społecznej). Programem będą także objęci uczniowie słabowidzący, niesłyszący, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim oraz uczniowie z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona wyżej, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczający w roku szkolnym 2012/2013 do szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Dofinansowanie zakupu podręczników ma wynosić:

  • 180 zł dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej
  • 210 zł dla uczniów klas IV szkoły podstawowej oraz niepełnosprawnych uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej
  • 325 zł dla niepełnosprawnych uczniów gimnazjum
  • 352 zł dla uczniów klasy I szkół ponadgimnazjalnych i niepełnosprawnych uczniów szkół ponadgimnazjalnych
     

Źródło: www.men.gov.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola