O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?

2018-09-21 Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?

Minister edukacji A. Zalewska oraz wiceminister Maciej Kopeć uczestniczyli 20 września br. w konferencji “Jak organizować i prowadzić proces kształcenia i wychowania w szkole?” zorganizowanej przez ORE. W konferencji udział wzięli dyrektorzy szkół, nauczyciele, kuratorzy oświaty oraz przedstawiciele CKE, IBE. Szefowa MEN wskazała, że przy wdrażaniu zmian do dyspozycji dyrektorów szkół od początku byli kuratorzy oświaty i ministerstwo edukacji. „Chcemy dalej być razem z dyrektorami szkół i organami prowadzącymi przy wdrażaniu zmian i odpowiadać za proces dydaktyczny. Jesteśmy nie tylko po to, by tworzyć przepisy, nie tylko mówić, że są to dobre przepisy i mają odpowiadać na potrzeby dzieci, ale również musimy być przy ich wdrażaniu. Rekomendować, monitorować i być wsparciem. Od trzech lat mamy kuratoria z prawdziwego zdarzenia, prawdziwy nadzór pedagogiczny .– podkreśliła Szefowa MEN. Podczas konferencji rozmawiano również o nowej podstawie programowej oraz ramowych planach nauczania. Emilia Różycka, naczelnik wydziału Departamentu Podręczników, Programów i Innowacji w MEN zwrócił uwagę na to, że łącznie w klasach IV–VI 8-letniej szkoły podstawowej tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych zmniejszono aż o 5 godzin – w porównaniu z klasami IV-VI dotychczasowej 6-letniej szkoły podstawowej. Godziny te zostały przeniesione do ostatnich klas szkoły podstawowej (do klasy VII i VIII). Treści nauczania przewidziane dotychczas dla 3-letniego okresu edukacji w gimnazjum zostały częściowo – w odpowiednim zakresie – uwzględnione w podstawie programowej 8-letniej szkoły podstawowej, a częściowo w nowej podstawie programowej dla szkół ponadpodstawowych. Oznacza to, że zakres treści nauczania – wymagań edukacyjnych w nowej podstawie programowej dla szkół podstawowych – został opracowany adekwatnie do określonego w ramowych planach nauczania wymiaru godzin poszczególnych zajęć edukacyjnych. Dotychczasowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych i zajęć z wychowawcą w klasie I i II gimnazjum (59 godzin) został przeniesiony do ogólnego wymiaru godzin 8-letniej szkoły podstawowej, a wymiar tych godzin w klasie III gimnazjum (31 godzin) został przeniesiony do wymiaru godzin 4-letniego liceum ogólnokształcącego i 5-letniego technikum. Podsumowania dyskusji dokonał wiceszef MEN Maciej Kopeć, który zwrócił szczególną uwagę na wyniki badań edukacyjnych dotyczących postawy rodziców oraz uczniów wobec szkoły i nauczycieli. „Cieszę się, że podczas konferencji wysłuchaliśmy praktyków. Oczekiwania wobec szkoły łączą się także z innymi oczekiwaniami związanymi z przemianami cywilizacyjnymi – wskazał wiceminister edukacji.


Źródło: www. men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola