O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Jest nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

2018-02-02 Jest nowa podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych

Minister edukacji Anna Zalewska podpisała nową podstawę programową dla czteroletniego liceum ogólnokształcącego, pięcioletniego technikum oraz dwuletniej branżowej szkoły II stopnia zarówno dla uczniów będących absolwentami branżowej szkoły I stopnia, którzy ukończyli gimnazjum oraz tych kończących ośmioletnią szkołę podstawową, , która będzie obowiązywać od roku szkolnego 2019/2020 w klasie pierwszej w/w szkół. Według MEN nowa podstawa kładzie „większy nacisk na kształcenie kompetencji kluczowych”, wzmacnia "efektywności nauczania języka ojczystego przez wprowadzanie uczniów w tradycję kulturowo-literacką, która ma służyć zakorzenieniu w przeszłości, wykształceniu poczucia tożsamości i ciągłości kultury", wzmacnia „efektywności kształcenia w zakresie języków obcych nowożytnych poprzez stworzenie systemu dającego szansę uczniom na nieprzerwaną i systematyczną naukę języka obcego, naukę drugiego języka obcego, jak również możliwość kształcenia dwujęzycznego”, powraca "”do realizowania w całym cyklu kształcenia przez wszystkich uczniów historii, z uwzględnieniem szerokiego kontekstu uwarunkowań wewnętrznych i międzynarodowych”, rozwija „wśród uczniów przedsiębiorczość i kreatywność oraz kształtuje umiejętności sprawnego posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi” oraz „wiedzę i umiejętności w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych”, jak również powraca do "”spiralnego (przyrostowego) układu treści nauczania/wymagań edukacyjnych umożliwiającego powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie materiału na kolejnych, wyższych etapach nauczania”. Jak podkreśliło ministerstwo, w liceach ogólnokształcących i technikach (III etap kształcenia) został zwiększony tygodniowy wymiar godzin historii (do 8 w cyklu kształcenia) oraz geografii, biologii, chemii i fizyki (do 4) realizowanych w zakresie podstawowym. W związku z tym uczniowie nie będą mieli obowiązku realizowania jednego z dotychczasowych przedmiotów uzupełniających (przyroda lub historia i społeczeństwo) realizowanych w wymiarze 4 godzin tygodniowo. W liceum uczniowie będą mogli wybrać od 2 do 3 przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym. Resort zapewnił, że dodatkowo zwiększony został wymiar godzin przeznaczonych na realizację w zakresie rozszerzonym przedmiotu wiedza i społeczeństwie do 8 godzin. Ogólny wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych w wybranych typach szkół wynosi (według danych MEN):

  • czteroletnie liceum ogólnokształcące dla młodzieży – 123 godzin (91 godzin z obecnego trzyletniego liceum ogólnokształcącego + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 122 godziny);
  • pięcioletnie technikum – 171 godzin (133 godziny z czteroletniego technikum + 31 godzin z klasy III gimnazjum = 164 godziny);
  • szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po gimnazjum – 59 godzin (nowy typ szkoły), czyli 59 godzin więcej;
  • szkoła branżowa II stopnia dla absolwentów szkoły branżowej I stopnia po ośmioletniej szkole podstawowej – 68 godzin (nowy typ szkoły), czyli 68 godzin więcej;
  • klasa wstępna przygotowująca uczniów do nauki w oddziałach dwujęzycznych w liceum ogólnokształcącym lub technikum – 27 godzin (nowy typ klasy tworzony za zgodą organu prowadzącego).

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola