O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Klasy mundurowe po nowemu…

2020-01-02 Klasy mundurowe po nowemu…

Od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, która wprowadza oddziały przygotowania wojskowego do systemu oświaty. Będzie to oddział szkolny, w którym są prowadzone zajęcia z zakresu edukacji wojskowej, zorganizowany zgodnie z wytycznymi resortu obrony. Edukacja wojskowa ma być przedmiotem realizowanym na podobnych zasadach jak zajęcia sportowe (sprofilowane według specjalności). Ustawa wprowadza oddziały przygotowania wojskowego w wyliczeniu szkół ponadpodstawowych obok m.in. klas specjalnych, integracyjnych, dwujęzycznych, sportowych czy leśnych. Pierwsze postępowanie rekrutacyjne do oddziałów przygotowania wojskowego przeprowadza się na rok szkolny 2020/2021. Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej. Według nowych przepisów utworzenie takiego oddziału nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych. Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego. Trzeba dołączyć do niego opinię rady pedagogicznej.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola