O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Lipcowe projekty nowych rozporządzeń MEN

2019-07-19 Lipcowe projekty nowych rozporządzeń MEN

Na stronie MEN w zakładce PRAWO znajdują się projekty min.:

  • Rozporządzenia MEN w sprawie akredytacji kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych
  • Rozporządzenia MEN w sprawie egzaminów eksternistycznych
  • Rozporządzenia MEN w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów
  • Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej, publicznej szkoły artystycznej, szkoły niepublicznej lub niepublicznej szkoły artystycznej o uprawnieniach publicznej szkoły artystycznej, do szkoły publicznej innego typu albo szkoły publicznej tego samego typu 
  •  Rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli 
  •  Projekt rozporządzenia MEN w sprawie trybu dokonywania oceny pracy nauczycieli, szczegółowego zakresu informacji zawartych w karcie oceny pracy, składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego oraz trybu postępowania odwoławczego
  • Rozporządzenia MEN zmieniający rozporządzenie w sprawie dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez organy administracji rządowej 
  •  Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy
  • Rozporządzenia MEN zmieniającego rozporządzenie w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola