O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

MEN opiniuje udział nauczycieli w szkolnych wycieczkach…

2019-11-21 MEN opiniuje udział nauczycieli w szkolnych wycieczkach…

Michał Olszewski, zastępca prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy zwrócił się do MEN z prośbą o stanowisko w sprawie zasad organizacji szkolnych wycieczek. W odpowiedzi otrzymał wielostronicową opinię przygotowaną przez Jerzego Jakubczuka, dyrektora Departamentu Współpracy z Samorządem Terytorialnym MEN. Według( niej:

  • „Wycieczki szkolne są integralnym elementem systemu kształcenia i wychowania”. Od wycieczek – zdaniem MEN – żaden nauczyciel się nie wymiga. “Niewątpliwie realizowanie przez nauczycieli wycieczek szkolnych mieści się w zakresie ich obowiązków. Wycieczki stanowią bowiem w szczególności uzupełnienie programu wychowania przedszkolnego albo programu nauczania. Większość krótkich wycieczek, wyjść do muzeum, kina, teatru itp. nauczyciele realizują w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć (pensum)”.
  • “W przypadku, gdy wycieczka przekracza obowiązujący nauczyciela wymiar zajęć (pensum), opieka nade uczniami w trakcie wycieczki może być sprawowana w ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym zajęć opiekuńczych i wychowawczych uwzględniających potrzeby i zainteresowania uczniów, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Karta Nauczyciela. O ile więc zajęcia i czynności realizowane w trakcie wyjazdów z uczniami wynikają z zadań statutowych szkoły, w tym potrzeb i zainteresowań uczniów, są one obowiązkiem nauczyciela”
  • “Realizacja wycieczki szkolnej, nie może (…) zająć nauczycielowi więcej niż 40 godzin tygodniowo”. Co więcej, dyrektor nie ma prawa nakładać na nauczycieli “dodatkowych obciążeń (…) w zakresie czasu pracy powyżej wskazanego”.
  • “Odnosząc powyższe do organizacji wycieczek szkolnych należy podkreślić, iż brak jest podstaw oraz uzasadnienia dla rozszerzenia okresu świadczenia przez nauczyciela pracy powyżej 5 dni w tygodniu.” (To oznacza, że także w czasie wycieczki nauczyciel ma prawo do 2 dni wolnego)
  • „W przypadku dłuższych niż jednodniowe wyjazdów z uczniami problem z zapewnieniem przestrzegania norm czasu pracy nauczycieli może zostać rozwiązany poprzez odpowiednie zwiększenie stanu osobowego wycieczki” “Zgodnie z par. 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki w zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły”
  • “Brak jest zatem podstaw do wypłaty dodatkowego wynagrodzenia za realizację innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, w tym wycieczek. Nauczyciel uczestniczący w wycieczce otrzymuje wynagrodzenie zasadnicze w takiej samej wysokości, jak gdyby prowadził zajęcia w danym dniu na terenie szkoły”  Zdaniem MEN, dyrektor może ewentualnie nauczycielowi uczestniczącemu w wycieczce podwyższyć dodatek motywacyjny, który “przyznawany jest w zależności od oceny zaangażowania nauczyciela w realizację obowiązków służbowych, w czym mieści się m.in. zróżnicowanie przez nauczyciela form oddziaływania dydaktycznego i wychowawczego poprzez np. realizację wycieczek”.


Jak natomiast wynika z art. 77 Kodeksu pracy, pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy (wydane nie tylko pisemnie, ale też ustnie) zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy lub poza stałym miejscem pracy przysługuje dieta. Wynosi ona 30 zł za dobę podróży (w przypadku krótszego wyjazdu, do 8 godzin – dieta nie przysługuje, a od 8 do 12 godzin – w wysokości 50 proc.). Nauczyciel musi się też przygotować na konieczność szczegółowego rozliczenia wspomnianych 30 zł diety (za dobę). “Dieta nie przysługuje jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie. Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio: śniadanie – 25 proc. diety, obiad – 50 proc. diety, kolacja – 25 proc. diety. W przypadku korzystania przez pracownika z usługi hotelarskiej, w ramach której zapewniono wyżywienie, dieta ulega zmniejszeniu według ww. zasad” – czytamy w opinii MEN. Nauczyciel powinien więc szczegółowo notować, co zjadł w czasie wycieczki za darmo i ewentualnie uwzględnić to potem w rozliczeniu. Dyrektor Jakubczuk zastrzegł na końcu swej opinii, że stanowisko MEN „ma jedynie charakter opinii i nie stanowi obowiązującej wykładni prawa”.
 

Źródło: PAP

 

 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola