O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

MEN w sprawie realizacji Programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

2017-11-30 MEN w sprawie realizacji Programu wsparcia dla rodzin „Za Życiem”

MEN informuje na swojej stronie internetowej, że do samorządów powiatowych oraz miast na prawach powiatu wysłane zostały porozumienia dotyczące realizacji w latach 2017-2021:

  • działania 1.5. Pomoc uczennicom w ciąży;
  • działania 2.4 Utworzenie ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych ze szczególnym uwzględnieniem wczesnego wspomagania rozwoju dzieci od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością.

Z 380 podmiotów mogących wskazać ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem WWR zgłosiły się 293 powiaty lub miasta, tj. 78% podmiotów do tego uprawionych.

Ze względu na liczne pytania dotyczące realizacji programu MEN wyjaśnia: 

  • Wyznaczone ośrodki koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńcze ze szczególnym uwzględnieniem WWR zobowiązane są do świadczenia wsparcia dzieciom i ich rodzicom z terenu całego powiatu. Nie mogą ograniczać się one do dotychczasowych podopiecznych poradni/szkoły itp.
  • Liczba godzin naliczonych do realizacji w kolejnych latach programu stanowi iloczyn liczby dzieci objętych pomocą w ramach programu (w 2017 r. to 5 proc., w 2018 r. – 7 proc., w 2019 r. 8 proc. w 2020 r. i 2021 r. – 9 proc. ) z ogółu dzieci realizujących na terenie danego powiatu wczesne wspomaganie rozwoju oraz liczby tygodni w roku (52).
  • Finansowanie realizacji dwóch zadań odbywa się w formie dotacji celowej. Oznacza to 100 proc. zapewnienie środków na zadanie dla placówek wyznaczonych do zadania, bez obowiązku zapewnienia przez powiat 20 proc. wkładu własnego.
  • Starosta (prezydent miasta na prawach powiatu) wskazuje publiczne przedszkole, szkołę podstawową, w tym specjalną, inną formę wychowania przedszkolnego, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy albo poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, spełniające warunki określone w przepisach wydanych na podstawie 127 ust. 19 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60), które w danym powiecie pełni funkcję wiodącego ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w zakresie udzielania kompleksowego wsparcia rodzinom z dziećmi, od chwili wykrycia niepełnosprawności dziecka lub zagrożenia niepełnosprawnością do podjęcia nauki w szkole, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia. Oznacza to, że do programu nie mogą być zgłaszane placówki niepubliczne, mimo, że realizują one zadania związane z wczesnym wspomaganiem rozwoju.
  • Zadania ośrodków wskazane rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczych (Dz. U. poz. 1712) są niezależne od zadań realizowanych w ramach rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 24 sierpnia2017 r. w sprawie organizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci, są również niezwiązane z subwencją oświatową oraz sprawozdawczością prowadzoną w ramach Systemu Informacji Oświatowej.

 

Źródło:www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola