O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe obowiązki nauczycieli w przypadku przemocy w rodzinie

2011-10-26 Nowe obowiązki nauczycieli w przypadku przemocy w rodzinie

18 października 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta”( Dz. U. Nr 209 poz. 1245). Jest ono wynikiem znowelizowanej 10 czerwca 2010r. ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 125, poz. 842). Nowe przepisy nakładają dodatkowe obowiązki w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie również na pracowników oświaty. I tak:

  1. Przepis art. 9a wspomnianej ustawy nakłada na gminy obowiązek powołania zespołów interdyscyplinarnych do realizacji działań określonych w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. W jego skład wejdą, m.in. przedstawiciele oświaty – nauczyciele, pedagodzy, psychologowie szkolni, oraz dyrektorzy szkół.
  2. W celu rozwiązywania indywidualnych problemów związanych z przemocą w rodzinie, zespół interdyscyplinarny może tworzyć grupy robocze. W ich skład również będą wchodzić przedstawiciele oświaty. Praca w obu zespołach wykonywana jest w ramach obowiązków służbowych lub zawodowych.
  3. Przepis art. 9d dodatkowo włącza pracowników oświaty, jako członków w procedurę „Niebieskiej Karty”. Formularz powinien być wypełniony podczas rozmowy z osobą dotkniętą przemocą w rodzinie. Rozmowa taka może odbyć się w placówce oświatowej lub w miejscu pobytu tej osoby. W ramach procedury przedstawiciel oświaty, w zespole interdyscyplinarnym, jest zobowiązany na mocy § 15 - obowiązującego już rozporządzenia Rady Ministrów, do:
  • udzielania kompleksowych informacji o możliwościach uzyskania pomocy, w szczególności psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia, w tym o instytucjach i podmiotach świadczących specjalistyczną pomoc na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie, a także o możliwościach podjęcia dalszych działań mających na celu poprawę sytuacji osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
  • organizowania niezwłocznie dostępu do pomocy medycznej, jeżeli wymaga tego stan zdrowia osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie,
  • może prowadzić rozmowy z osobami, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie, na temat konsekwencji stosowania przemocy w rodzinie oraz informuje te osoby o możliwościach podjęcia leczenia lub terapii i udziale w programach oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie,
  • diagnozowania sytuacji i potrzeb osoby, co do której istnieje podejrzenie, że jest dotknięta przemocą w rodzinie, w tym w szczególności wobec dzieci,
  • udzielania kompleksowych informacji rodzicowi, opiekunowi prawnemu, faktycznemu lub osobie najbliższej o możliwościach pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i pedagogicznej oraz wsparcia rodzinie, w tym o formach pomocy dzieciom świadczonych przez instytucje i podmioty w zakresie specjalistycznej pomocy na rzecz osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

 

Źródło: www.gazetaprawna.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola