O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe rozporządzenie MEN w sprawie podtrzymywania poczucia narodowej, etnicznej i językowej

2012-04-17

Minister Edukacji Narodowej Krystyna Szumilas podpisała 4 kwietnia 2012 r. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym. Rozporządzenie określa m.in.:

  • język mniejszości i język regionalny jako zaliczający się do obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a własną historię i kulturę do dodatkowych zajęć edukacyjnych ucznia, który składa wniosek w sprawie uczestniczenia w tych zajęciach,
  • minimalny wymiar godzin zajęć języka mniejszości i języka regionalnego dla danego etapu edukacyjnego, w zależności od sposobu nauczania języka oraz typu szkoły, a także tygodniowy wymiar godzin tych zajęć w poszczególnych klasach,
  • minimalny wymiar godzin nauki własnej historii i kultury dla danego etapu edukacyjnego w szkołach różnych typów prowadzących w wybrany sposób nauczanie języka mniejszości lub języka regionalnego,
  • możliwość prowadzenia nauki geografii państwa, z którego obszarem kulturowym utożsamia się mniejszość narodowa, w wymiarze po 15 godzin na II, III i IV etapie edukacyjnym, w ramach godzin do dyspozycji dyrektora szkoły lub z godzin, które może przyznać na wniosek dyrektora szkoły organ prowadzący szkołę,
  • przedszkola będą mogły podejmować, w razie takiej potrzeby, dodatkowe działania mające na celu podtrzymywanie i rozwijanie poczucia tożsamości etnicznej dzieci romskich,
  • w przedszkolach będzie mógł być zatrudniony - w charakterze pomocy nauczyciela - asystent edukacji romskiej, udzielający pomocy dzieciom romskich, a także współdziałający z rodzicami tych dzieci i przedszkolem.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem 1 września 2012 r. i zacznie obowiązywać w klasach I i IV szkoły podstawowej, w klasie I gimnazjum oraz w klasie I szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczej szkoły zawodowej, liceum ogólnokształcącego i technikum. W pozostałych klasach wymienionych szkół oraz w liceum profilowanym, uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum uzupełniającym, do czasu zakończenia kształcenia w tych szkołach, będą miały zastosowanie przepisy rozporządzenia MENiS z dnia 12 lutego 2002 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (Dz. U. Nr 15, poz. 142 z późn. zm.), w zakresie dotyczącym nauczania języka mniejszości narodowych i etnicznych, języka regionalnego oraz historii i geografii kraju pochodzenia mniejszości narodowych i dziedzictwa kulturowego mniejszości etnicznych.
 

Źródło: www.men.gov.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola