O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen oraz e-legitymacji

2018-05-04 Nowe wzory świadectw, arkuszy ocen oraz e-legitymacji

26 kwietnia br. minister edukacji podpisała nowe rozporządzenie w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych. Najważniejsze zmiany zaproponowane w rozporządzeniu dotyczą także:

 • procedury uwierzytelniania świadectw, indeksów, aneksów, dyplomów i zaświadczeń oraz wydawania apostille do tych dokumentów;
 • nowego wzoru świadectwa dojrzałości;
 • możliwości wydawania uczniom i słuchaczom, a także niepełnosprawnym dzieciom w przedszkolach, odpowiednio legitymacji szkolnych oraz legitymacji przedszkolnych w postaci papierowej (jak dotychczas) lub w postaci plastikowej karty (e-legitymacje);
 • mozliwości kodowania na e-legitymacji dodatkowych usług wynikających z działalności statutowej szkoły oraz ulg związanych z przejazdami środkami publicznego transportu;
 • doprecyzowania przepisów odnoszących się do zabezpieczeń druków świadectw, dyplomów i zaświadczeń w zakresie odnoszącym się do oznakowania literowego i cyfrowego świadectw dojrzałości, aneksu do świadectw dojrzałości oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu maturalnego;
 • zmian w odniesieniu do świadectw szkolnych szkoły z językiem nauczania mniejszości narodowej, etnicznej lub językiem regionalnym;
 • adnotacji o poziomie nauczania języka obcego nowożytnego, jaką umieszcza się na świadectwach szkolnych i arkuszach ocen;
 • wprowadzenia na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły kategorii: „Inne zajęcia”; ta część świadectwa została przeznaczona na wpisanie zajęć wychowania do życia w rodzinie oraz innych zajęć organizowanych przez szkołę.

W rozporządzeniu określono również nowe wzory m.in.:

 1. świadectw szkolnych promocyjnych i świadectw ukończenia szkoły dla uczniów: 8–letniej szkoły podstawowej, 4–letniego liceum ogólnokształcącego, 5– letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy i szkoły policealnej;
 2. indeksów dla słuchaczy szkół dla dorosłych oraz szkół policealnych;
 3. arkuszy ocen dla: uczniów szkoły podstawowej (także dla uczniów klas VII-VII szkoły podstawowej), uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi uczęszczających do szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy, uczniów 4–letniego liceum ogólnokształcącego, uczniów 5–letniego technikum, branżowej szkoły I stopnia i branżowej szkoły II stopnia, uczniów szkoły policealnej oraz słuchaczy szkół dla dorosłych;
 4. zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty (wzór druku nr 54 będzie obowiązywał w latach szkolnych 2018/2019 – 2020/2021, a wzór druku nr 55 od roku szkolnego 2021/2022), zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, zaświadczenia o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia i świadectwa dojrzałości.

Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, za wyjątkiem § 25, który wchodzi w życie 1 września 2018 r. Aktualnie dostępne jest w Biuletynie Informacji Publicznej MEN oraz na stronie Rządowego Centrum Legislacji. Wzory nowych druków dostępne są na stronie internetowej MEN.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola