O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego

2018-12-06 Nowe zasady finansowanie doradztwa metodycznego

Od 1 stycznia 2019 r. zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące finansowania doradztwa metodycznego. Tak wynika z nowelizacji art. 70a ustawy – Karta Nauczyciela. Teraz pieniądze na organizację doradztwa metodycznego będą wyodrębniane w budżetach wojewodów w wysokości proporcjonalnej do liczby nauczycieli zatrudnionych w województwie. Wysokość kwoty na ten cel wynosić będzie łącznie 12400 średnich wynagrodzeń nauczyciela dyplomowanego (w 2019 r. 69.479.556 zł). To wojewoda będzie udzielał jednostkom samorządu terytorialnego, prowadzącym placówki doskonalenia nauczycieli zatrudniające doradców metodycznych, dotacji na finansowanie wydatków związanych z zatrudnieniem nauczycieli realizujących zadania doradcy metodycznego, w skład których wchodzą:

  • koszty udziału nauczycieli w seminariach, konferencjach, wykładach, warsztatach, szkoleniach, studiach podyplomowych oraz innych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli prowadzonych odpowiednio przez placówki doskonalenia nauczycieli, uczelnie oraz inne podmioty, których zadania statutowe obejmują doskonalenie zawodowe nauczycieli;
  • koszty udziału nauczycieli w formach kształcenia nauczycieli prowadzonych przez uczelnie i placówki doskonalenia nauczycieli;
  • wspomaganie szkół i placówek oraz sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, prowadzone przez placówki doskonalenia nauczycieli, poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne, i biblioteki pedagogiczne.

Nie zmienią się przepisy dotyczące kompetencji organów prowadzących szkoły i placówki oraz dyrektorów szkół i placówek w zakresie planowania i wydatkowania środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli. Dyrektorzy będą musieli na każdy rok szkolny określić potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli lub placówki uwzględniając wyniki nadzoru, wyniki egzaminów, zadania związane z realizacją podstawy programowej, wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego oraz wymagania wobec szkół i placówek określone w ustawie - Prawo oświatowe. Zgodnie z nowymi przepisami, kurator oświaty będzie na każdy rok szkolny, na podstawie wyników nadzoru pedagogicznego, określał potrzeby w zakresie doskonalenia nauczycieli szkół i placówek w województwie. Wskazane przez kuratora potrzeby będą brane pod uwagę przez organy prowadzące przy tworzeniu planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przepis ten zacznie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego, tj. od 1 września 2019 r.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola