O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

2019-12-05 Nowe zasady zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego

3 grudnia br. weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo oświatowe, zawierająca przepisy określające sposób obliczenia zwracanych rodzicom lub opiekunom kosztów przejazdu dziecka niepełnosprawnego do szkoły albo do przedszkola. Nowelizacja ma na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z października 2017 r. Zgodnie z nowelizacją kwota zwracana rodzicom lub opiekunom obliczana będzie na podstawie wzoru matematycznego jako pochodna liczby kilometrów między domem i placówką. Przepisy różnicują jednak sytuację, w której rodzice dowożą dziecko do placówki leżącej na drodze, którą jadą do pracy, a jaką podróżowaliby także, gdyby dziecka nie dowozili - w tych przypadkach zwrot kosztów przewozu nie będzie się należał, od przypadków, w których dowożenie dziecka do placówki zwiększa liczbę przejechanych przez dowożącego kilometrów -wówczas zwrot będzie się należał za zwiększoną liczbę kilometrów. Liczba kilometrów będzie mnożona przez cenę paliwa zużywanego na kilometr właściwego dla pojazdu, którym dowożone jest dziecko. Cenę paliwa ustali wójt na podstawie średniej ceny danego rodzaju paliwa w gminie. Rodzice dzieci z niepełnosprawnościami, którzy dowożą je sami do szkoły i mają już podpisaną umowę z wójtem, burmistrzem lub prezydentem miasta, dotyczącą zwrotu kosztów, zawartą na podstawie dotychczasowych przepisów, będą mogli wypowiedzieć ją w ciągu 30 dni. Z kolei wójt, burmistrz lub prezydent miasta będzie musiał zawrzeć z rodzicami umowę w terminie 14 dni od dnia uzyskania informacji, że dowożenie i opiekę zapewniają rodzice.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola