O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Obowiązek zachowania poufności informacji na temat ucznia

2018-11-08 Obowiązek zachowania poufności informacji na temat ucznia

Ustawa - Prawo Oświatowe ma zostać uzupełniona o przepis zobowiązujący nauczycieli do „zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów". Nauczyciel będzie mógł je przekazać tylko w wyjątkowych przypadkach:

  • w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
  • jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
  • w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne.

Kwestia, że rodzic może zwolnić nauczyciela z obowiązku zachowania poufności co do informacji o niepełnoletnim uczniu, rodzi pytanie nie tylko o formę zgody, ale o prawo dziecka do zachowania pewnych spraw w tajemnicy. Chodzi tu przede wszystkim o sytuacje konfliktowe między dzieckiem a jego prawnym opiekunem - gdy uczeń decyduje się zwrócić o radę do nauczyciela. O ile nie budzą wątpliwości sytuacje, gdy zagrożone jest zdrowie lub życie dziecka, to problematyczne mogą być kwestie np., gdy spór powstaje na tle światopoglądowym lub dotyczy orientacji seksualnej nastolatka. A również w takich przypadkach to rodzic ucznia będzie decydować o zwolnieniu pedagoga z obowiązku zapewnienia poufności.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola