O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Obowiązują już nowe przepisy w sprawie RODO w oświacie

2019-05-09 Obowiązują już nowe przepisy w sprawie RODO w oświacie

Od 4 maja br. obowiązuje kilka bardzo istotnych dla nauczycieli i dyrektorów szkół nowych przepisów. Nakładają one na nauczycieli dodatkowy obowiązek tzn. zachowania w poufności informacji uzyskanych od uczniów. Nawet, jeśli ci są niepełnoletni. To tzw. tajemnica nauczycielska. Zgodnie z art. 148 nowelizacji w ustawie – Prawo oświatowe pojawił się nowy artykuł – art. 30a 1-3 w brzmieniu: „Nauczyciele oraz inne osoby pełniące funkcje lub wykonujące pracę w podmiotach, o których mowa w ust.1, są obowiązani do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z pełnioną funkcją lub wykonywaną pracą, dotyczących zdrowia, potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych, seksualności, orientacji seksualnej, pochodzenia rasowego lub etnicznego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych uczniów. Przepisu ust.2 nie stosuje się:

  1. w przypadku zagrożenia zdrowia ucznia;
  2. jeżeli uczeń, a w przypadku ucznia niepełnoletniego jego rodzic, wyrazi zgodę na ujawnienie określonych informacji;
  3. w przypadku gdy przewidują to przepisy szczególne”.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola