O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Obowiązują nowe zasady karania nauczycieli

2019-11-28 Obowiązują nowe zasady karania nauczycieli

Od 1 września 2019r. obowiązuje kilka istotnych zmian w zakresie dyscyplinarnego karania nauczycieli. Pierwszą z nich jest to, że karom dyscyplinarnym podlegają wszyscy nauczyciele, bez względu na stopień awansu zawodowego.  Karę dyscyplinarną można wymierzyć nauczycielowi za uchybienia godności zawodu nauczyciela lub za niewypełnianie obowiązków: 

  1.  rzetelnego realizowanie zadań związanych z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły: dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, w tym zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę;
  2. . wspierania każdego ucznia w jego rozwoju;
  3. dążenia do pełni własnego rozwoju osobowego;
    3a) doskonalenia zawodowego, zgodnie z potrzebami szkoły Od 1 września 2019 roku rzecznik dyscyplinarny musi zostać powiadomiony, gdy w grę wchodzi przewinienie naruszające dobro dziecka.

 

  • Kary porządkowe wymierza się nauczycielowi za uchybienia przeciwko porządkowi pracy - nieprzestrzeganie ustalonej organizacji i porządku pracy, przepisów bhp, przepisów przeciwpożarowych czy przyjętego sposobu potwierdzania przybycia i obecności w pracy oraz usprawiedliwiania nieobecności. Ponadto za nieprzestrzeganie przepisów bhp lub przepisów przeciwpożarowych, opuszczenie pracy bez usprawiedliwienia, stawienie się do pracy w stanie nietrzeźwości lub spożywanie alkoholu w godzinach pracy na nauczyciela może zostać nałożona kara pieniężna. Do kar dyscyplinarnych nauczycieli zalicza się: naganę z ostrzeżeniem, zwolnienie z pracy, zwolnienie z pracy z zakazem przyjmowania ukaranego do pracy w zawodzie nauczyciela w okresie 3 lat od ukarania, wydalenie z zawodu nauczyciela. Zwolnienie z pracy po popełnieniu czynu zagrożonego karą porządkową nie chroni nauczyciela przed postępowaniem przed komisją dyscyplinarną i wymierzeniem kary dyscyplinarnej.

 

Źródło: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.2019. poz.2215)

 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola