O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Od 1 stycznia zaczną obowiązywać

2018-12-28 Od 1 stycznia zaczną obowiązywać
  • art. 35 ust. 4 ustawy o finansowaniu zadań oświaty, według którego dotacja przekazana na uczniów i wychowanków posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych oraz uczniów oddziałów integracyjnych w szkołach może być wykorzystana wyłącznie na pokrycie wydatków związanych z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego;
  • art. 39 ust. 4a prawa ośw., który daje gminom możliwość zapewnienia bezpłatnego transportu oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą niepełnosprawnymi w czasie przewozu do szkoły ponadpodstawowej i ośrodka w przypadkach, w których samorząd nie ma takiego obowiązku. Dotychczas przepisy były w tej kwestii niejasne.

Ponad to:

  • Nowym obowiązkiem jest też zapewnienie uczniom szkoły podstawowej pomieszczenia umożliwiającego bezpieczne i higieniczne spożycie posiłków podczas zajęć w szkole oraz możliwości spożycia jednego gorącego posiłku w trakcie dnia.
  • Zmieniono zasady dofinansowywania świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym. Zgodnie z obowiązującymi od stycznia przepisami wojewodowie udzielą gminie dotacji z budżetu państwa. Państwo nie finansuje tych wydatków w 100%, ale biedniejsze gminy mogą liczyć na wyższą dotację. Te, w których wskaźnik dochodów podatkowych na jednego mieszkańca jest równy lub niższy od 40% wskaźnika dochodów podatkowych dla wszystkich gmin, mogą dostać dotację pokrywającą 95% wydatków. 
  • W mechanizmie podziału subwencji na 2019 r. uwzględniono też podwyżkę wynagrodzeń nauczycieli o 5 proc. od 1 stycznia 2019 r. 
  • W algorytmie podziału części oświatowej subwencji ogólnej uwzględniono ponadto zwiększoną subwencję oświatową na uczniów szkół kształcących w zawodach, na które jest prognozowane większe zapotrzebowanie na rynku pracy. 
  • Na 2019 r. przy podziale subwencji wyodrębniono środki na realizację działań z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej. Wprowadzono 2 wagi zróżnicowane ze względu na typ szkół, odpowiednio 0,025 dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów i 0,012 dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Zróżnicowanie wag wynika z różnego odsetka dzieci korzystających z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w danym typie szkoły: w szkole podstawowej i gimnazjum średnio 35 proc. uczniów objętych jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną, w szkołach ponadpodstawowych - ok. 19 proc. Zgodnie z wyliczeniami, na ucznia korzystającego z pomocy przysługiwać będzie dodatkowo kwota ok. 340 zł (w sumie - 556 mln zł). Mowa jest o dużej grupie 4,4 mln uczniów.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola