O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Opublikowano rozporządzenie w sprawie zajęć wykonywanych przez szkolnych specjalistów

2018-08-23 Opublikowano rozporządzenie w sprawie zajęć wykonywanych przez szkolnych specjalistów

Jest już rozporządzenie MEN z dnia 3 sierpnia 2018 w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych (Dz.U. z 21 sierpnia.2018r. poz. 1601), które określa zajęcia realizowane w ramach obowiązkowego pensum (wymiar godzin nie większy niż 22 tygodniowo). Są tam wytyczne doprecyzujące min., że od 1 września 2018r. pedagog/psycholog/logopeda/terapeuta/doradca zawodowy :

  • prowadzi badania i działania diagnostyczne dzieci i młodzieży, w tym badania przesiewowe, diagnozujące indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci i młodzieży w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających im funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły i placówki;
  • udziela uczniom, wychowankom, rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  • prowadzi działania z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów i wychowanków środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych
  • dokonuje wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dzieci i młodzieży objętych kształceniem specjalnym;
  • prowadzi zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieci – jeśli jest członkiem zespołów WWRD zorganizowanych w szkołach podstawowych, w tym w specjalnych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodkach wychowawczych i ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych;
  • prowadzi inne zajęcia z wychowankami – to dotyczy pedagogów zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, specjalnych ośrodkach wychowawczych, specjalnych ośrodkach szkolno-wychowawczych oraz ośrodkach rewalidacyjno-wychowawczych.
  • prowadzi zajęcia i działania z zakresu doradztwa zawodowego - w przypadku nauczycieli zatrudnionych w przedszkolach, szkołach, placówkach kształcenia ustawicznego, placówkach kształcenia praktycznego i ośrodkach dokształcania i doskonalenia zawodowego.

 

Źródło: Dz.U. z 21 sierpnia.2018r. poz. 1601

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola