O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła”

2012-02-06 Pilotaż rządowego programu „Cyfrowa szkoła”

Pilotaż realizowany od 1 marca 2012 r. do 30 czerwca 2013 r. Na stronie www.men.gov.pl znajduje się projekt uchwały RM w tej sprawie oraz towarzyszący mu projekt rozporządzenia, które określi szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji całego przedsięwzięcia. W programie wezmą udział uczniowie klas IV z około 400 publicznych szkół podstawowych i ich nauczyciele. Celem tego programu jest wyposażenie uczniów i nauczycieli w kompetencje pozwalające stosować technologie informacyjno-komunikacyjne w edukacji. Dyrektorzy szkół, z własnej inicjatywy albo na wniosek rady pedagogicznej, rady rodziców lub rady szkoły, wystąpią do organów prowadzących z wnioskiem o wyposażenie szkoły w sprzęt i urządzenia w terminie do 23.03.2012 r. Podadzą w nim m.in. kalkulację kosztów zakupu pomocy dydaktycznych oraz informację o wykorzystaniu przenośnych komputerów dla uczniów. Organy prowadzące w ciągu dwóch tygodni (do 06.04.2012 r.) wyślą wojewodom wnioski o przyznanie dotacji, dołączając m.in. listę szkół objętych wnioskami dyrektorów. Wnioski oceni powołany przez wojewodę zespół, a z zakwalifikowanymi do uzyskania wsparcia organami prowadzącymi wojewoda podpisze stosowne umowy o udzielenie dotacji. Przekazanie organom prowadzącym środków budżetu państwa nastąpi do 30.05.2012 r. Warunkiem udzielenia dotacji organom prowadzącym szkołę, która zgłosi się do programu będzie wniesienie wkładu własnego w wysokości co najmniej 20% wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego. Szkoły, liczące do 100 uczniów, otrzymają maksymalnie 90 000 zł, średnie placówki (101-300 uczniów) – 140 000 zł, a do dużej szkoły (więcej niż 300 uczniów) trafić może nawet 200 000 zł.
Przewiduje się, iż od roku szkolnego 2013/2014 we wszystkich szkołach podstawowych publicznych i niepublicznych rozpoczęta zostanie realizacja wieloletniego programu rządowego.
 

Źródło: www. men.gov.pl
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola