O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Projekt regulacji kwalifikacji zawodowych specjalistów szkolnych

2019-01-10 Projekt regulacji kwalifikacji zawodowych specjalistów szkolnych

Na stronie MEN ukazał się projekt rozporządzenia z 19 grudnia 2018 zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli. Zmienione zostaną m.in. przepisy dotyczące psychologów, terapeutów oraz osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne oraz socjoterapeutyczne. Określono kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela terapeuty pedagogicznego przez osoby, które ukończyły studia wyższe na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub placówki, i kurs kwalifikacyjny z zakresu terapii pedagogicznej, oraz posiadają przygotowanie pedagogiczne. Rozporządzenie reguluje kwestie kwalifikacji do prowadzenia zajęć resocjalizacyjnych lub socjoterapeutycznych, uwzględniających indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów odpowiednio niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym, w szkołach i placówkach, o których mowa nauczycieli prowadzących ww. zajęcia stosować się będą takie same przepisy, jakie zostały określone rozporządzenia dla nauczycieli wychowawców w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii. Analogiczne wymagania odnoszą się do osób prowadzących zajęcia rewalidacyjne, uwzględniające indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, w przedszkolach, szkołach i placówkach.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola