O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Projekt rozporządzenia

2018-07-05 Projekt rozporządzenia

4 lipca br. ukazał się na stronie MEN projekt rozporządzenia w sprawie...., które określa szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji, skład i sposób działania zespołu akredytacyjnego dla placówek publicznych i niepublicznych, warunki wynagrodzenia jego członków, niebędących pracownikami kuratorium oświaty oraz wysokość i tryb wnoszenia opłat przez placówki doskonalenia ubiegające się o akredytację. W projekcie rozporządzenia określono również wykaz dokumentów, które placówka doskonalenia jest obowiązana przedstawić kuratorowi oświaty, wymagania dotyczące członków zespołu akredytacyjnego, zadania przewodniczącego zespołu, sposób oceniania placówki doskonalenia nauczycieli, w tym przeprowadzenia wizyty akredytacyjnej oraz sposób dokumentowania przebiegu prac zespołu. Akredytacja będzie przyznawana na okres 5 lat przez kurator oświaty właściwgo dla siedziby placówki doskonalenia nauczycieli. Dotychczas takie placówki mogły ale nie były obowiązane posiadać akredytacji. Funkcjonujące obecnie placówki doskonalenia nauczycieli, które nie posiadają akredytacji, będą miały czas na jej uzyskanie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Natomiast placówki doskonalenia nauczycieli, które uzyskały wcześniej akredytację zachowają ją do dnia 31 sierpnia 2020 r. Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola