O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Przypominamy o projektach zmian w prawie oświatowym

2011-10-26 Przypominamy o projektach zmian w prawie oświatowym

W Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji dostępny jest projekt rozporządzenia w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół. Przewiduje się w nim min., że nazwa placówki będzie zawierała tylko określenie „szkoła” lub „przedszkole”. Natomiast określenie rodzaju szkoły będzie możliwe dopiero, gdy organ prowadzący podejmie taką decyzję, na wniosek Rady Rodziców. Przepisy przejściowe przewidują możliwość używania dotychczasowych tablic i pieczęci do 31 sierpnia 2015 r. Nowością jest zapis, że dyrektor przedszkola, za zgodą organu prowadzącego będzie miał możliwość utworzenia stanowiska wicedyrektora bez względu na liczbę oddziałów i czas pracy placówki. Utrzymano jednak zapis mówiący o tworzeniu stanowiska wicedyrektora w szkole liczącej poniżej 12 oddziałów oraz wprowadzono dodatkową regulację, zgodnie z którą dyrektor szkoły może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów, bez względu na liczbę oddziałów, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego. Poza tym w projekcie doprecyzowano przepis, zgodnie z którym w statucie szkoły mają być określone obowiązki ucznia, m.in. obowiązek dbania o schludny wygląd. Statut ma określać zasady ubierania się uczniów na terenie szkoły, w tym obowiązek noszenia jednolitego stroju, jeżeli obowiązek taki został wprowadzony. Wprowadzono także zmianę umożliwiającą stosowanie zmiennego czasu trwania zajęć zamiast powszechnie stosowanej godziny lekcyjnej trwającej 45 minut.

Źródło: www. men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola