O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Raport NIK o systemie awansu zawodowego nauczycieli

2018-09-06 Raport NIK o systemie awansu zawodowego nauczycieli

Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport na temat działania systemu awansu zawodowego nauczycieli w latach 2015-2017. W kontrolowanym okresie nauczyciele mianowani i dyplomowali stanowili trzy czwarte wszystkich zatrudnionych nauczycieli, których było 700 tys. Liczba ta pokazuje, że zdecydowana większość nauczycieli wykazała się skutecznym podwyższaniem kompetencji zawodowych i jakości pracy własnej i szkoły. W wskazanym okresie zaobserwowano też wzrost liczby nauczycieli kontraktowych i stażystów. Nastąpił niewielki spadek liczby nauczycieli mianowanych. Kontrola wykazała, że w czasie stażu na stopień nauczyciela mianowanego kandydaci korzystali z różnych form dokształcania i doskonalenia zawodowego, uczestniczyli w otwartych zajęciach prowadzonych przez innych nauczycieli, prowadzili dodatkowe zajęcia dla uczniów, działali na rzecz środowiska lokalnego, realizowali działania podjęte w odpowiedzi na współczesne problemy społeczne i cywilizacyjne oraz stosowali technologie informacyjno – komunikacyjne (TIK) na 34 proc. prowadzonych zajęć lekcyjnych. Raport wskazuje również, że im wyższy stopień awansu , tym jednak mniejsza aktywność nauczycieli. W drugim roku szkolnym po uzyskaniu stopnia nauczyciela mianowanego ich aktywność zmalała w pierwszych pięciu analizowanych rodzajach działań o 5,7 proc.-40,6 proc., natomiast wzrósł udział zajęć realizowanych z zastosowaniem TIK o 2,6 punktu procentowego. Podobnie rzecz się miała z aplikującymi do stopnia nauczyciela dyplomowanego. W drugim roku szkolnym po awansie ich aktywność zmalała w niektórych rodzajach działań o 6,3 proc.-48, proc. (maksymalnie w dokształcaniu i doskonaleniu zawodowym). NIK zbadała 373 (wybrane losowo) postępowania na nauczyciela mianowanego i dyplomowanego. W czterech przypadkach nauczyciele otrzymali awans przy niespełnieniu wymagań formalnych. Dotyczyły one odbycia niewłaściwie zorganizowanego stażu lub podjęcia go przed upływem wymaganego okresu pracy na niższym stanowisku. W 67 przypadkach nie zachowano należytej troski o prawidłowy dobór ekspertów do komisji przeprowadzających egzaminy i rozmowy kwalifikacyjne. W 150 przypadkach stwierdzono też niewłaściwe dokumentowanie przebiegu pracy komisji egzaminacyjnych i kwalifikacyjnych. Komisje w raportach nie zamieszczały odpowiedzi udzielanych przez nauczyciela na pytania członków komisji oraz uzasadnienia rozstrzygnięcia komisji. W wielu komisjach brakowało protokolanta spoza składu komisji. Najwyższa Izba Kontroli ma też wątpliwości co do praktyki wyznaczania na protokolanta jednego z członków komisji - uważa to za złamanie procedury.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola