O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Raport NIK o współpracy szkoły z rodzicami

2018-06-28 Raport NIK o współpracy szkoły z rodzicami

Najwyższa Izba Kontroli sprawdziła, jak układa się współpraca szkoły z rodzicami. Kontrola dotyczyła lat szkolnych 2014/2015 i 2016/2017, a przeprowadzono ją w 20 szkołach lub zespołach szkół na terenie pięciu województw: dolnośląskiego, lubelskiego, podlaskiego, śląskiego i wielkopolskiego. Anonimowym badaniem ankietowym objęto 1.811 uczniów oraz 1.542 ich rodziców ze wszystkich 20 kontrolowanych jednostek. Wnioski NIK są raczej pozytywne. Szkoły w Polsce realizują zadania wychowawcze i osiągają cele założone w programach wychowawczych i profilaktycznych. Diagnozują też problemy wychowawcze, prowadzą ewaluacje lub monitorują kształtowanie postaw uczniów i przestrzeganie przez nich norm społecznych. Zdaniem 54,1 proc. rodziców uczniów szkoła, do której chodzi jego dziecko, bardzo dobrze realizuje swoje działania wychowawcze. Rodzice akceptują działania wychowawcze i profilaktyczne szkoły. Ale w niektórych szkołach programy wychowawcze i profilaktyki były od lat nieaktualizowane i niepoddawane zmianom. Izba postuluje więc zmiany w procedurze opracowywania programów profilaktyczno-wychowawczych. Sugeruje, że ich przygotowanie należy objąć nadzorem kuratora oświaty, a dyrektorzy muszą położyć większy nacisk na to, by umożliwiały ocenę stopnia osiągnięcia celów wychowawczych i profilaktycznych.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola