O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Rzecznik Praw Dziecka po raz kolejny o pracach domowych

2017-10-06 Rzecznik Praw Dziecka  po raz kolejny o pracach domowych

RPD w marcu br. wystosował do MEN pismo w sprawie nadmiernego obciążania uczniów pracami domowymi. Wiceminister edukacji narodowej Maciej Kopeć w odpowiedzi zwrócił uwagę, że o tym, jakie prace domowe zadawać uczniom, decyduje nauczyciel, organizując proces dydaktyczno-wychowawczy i biorąc również pod uwagę obciążenie uczniów wynikające np. z realizacji innych przedmiotów. Kopeć zwrócił także uwagę, że celem prac domowych jest wspomaganie pracy dydaktycznej nauczyciela. Nawiązując do tej odpowiedzi Rzecznik Praw Dziecka napisał kolejne pismo do MEN zwracając uwagę, że w odpowiedzi resort edukacji nie ustosunkowało się do zagadnienia „nadmiernej ingerencji szkoły w sferę życia prywatnego uczniów i ich rodzin.(…) Warto zauważyć, że ilość zadawanych prac domowych niejednokrotnie powoduje, że dzieci i młodzież mają ograniczoną możliwość aktywnego uczestniczenia w życiu rodzinnym, w tym kultywowania tradycji wspólnego spędzania czasu z rodzicami i rodzeństwem, a także wywiązywania się z obowiązków domowych, które również odgrywają istotną funkcję wychowawczą.”
Rzecznik podkreślił także, że „badania wskazują na możliwe problemy uczniów z mniej zamożnych rodzin”, które nie posiadają spokojnego miejsca do nauki w domu albo nie mają wystarczającej ilości czasu ze względu na dodatkowe obowiązki domowe, albo ich rodzice mogą nie być w stanie udzielić im takiego wsparcia, jak rodzice innych dzieci. (…) Tym samym, jak wskazują autorzy badania, prace domowe mogą przyczyniać się do powiększania różnic między uczniami o różnym statusie społeczno-ekonomicznym.” Michalak zaznaczył, że zgadza się ze stanowiskiem MEN, że niezbędne jest zapewnienie małym dzieciom możliwości zabawy i odpoczynku po zajęciach w szkole oraz z tym, że w przypadku wyższych etapów edukacyjnych wskazane jest rozwijanie samodzielnej pracy ucznia. „Należy w tym miejscu również wspomnieć, że w przypadku prac domowych, tak jak i w całym procesie kształcenia dzieci, niezbędna jest indywidualizacja pracy z uczniem poprzez uwzględnianie jego możliwości, predyspozycji oraz zainteresowań. Tymczasem praktyka wskazuje, że powyższe warunki nie zawsze są w szkołach realizowane” – napisał rzecznik, powołując się na wyniki badań Instytutu Badań Edukacyjnych. W jego ocenie wskazane przez MEN rozwiązanie polegające na możliwości skorzystania przez radę rodziców z uprawnień wynikających z prawa oświatowego, nie jest wystarczające. Jego zdaniem zapewnienie standardów działań szkoły w tym zakresie spoczywa przede wszystkim na nadzorze pedagogicznym. Tym samym zwrócił się do minister Anny Zalewskiej o powołanie zespołu, którego celem będzie opracowanie wymienionych standardów. Resort powinien odpowiedzieć na pismo RPD w ciągu 30 dni.

 

Źródło: www. PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola