O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Rzecznik Praw Obywatelskich o nauczaniu dzieci niepełnosprawnych

2018-07-19 Rzecznik Praw Obywatelskich o nauczaniu dzieci niepełnosprawnych

Do RPO napływają skargi rodziców oraz apele i petycje organizacji pozarządowych w dotyczące rezygnacji z możliwości organizowania dla uczniów z niepełno sprawnościami indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania na terenie przedszkola lub szkoły. Od 1 września 2017 r. uczniowie ci mogą korzystać z tej formy edukacji jedynie w miejscu swojego zamieszkania. W piśmie skierowanym przez Adama Bodnara do minister edukacji czytamy: W skargach rodziców na pierwszy plan wysuwają się dwa problemy. Pierwszy z nich to rosnąca obawa o izolację dzieci kształconych w trybie indywidualnym, w miejscu swojego zamieszkania. Pozbawienie tej grupy dzieci kontaktu z rówieśnikami i środowiskiem szkolnym lub przedszkolnym może, w ocenie rodziców, spotęgować ryzyko wykluczenia społecznego ich podopiecznych. Drugi problem wskazywany przez rodziców dotyczy dezorientacji co do możliwych form wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami w ramach tzw. edukacji włączającej. Rodzice uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego podnoszą, że byli zaskoczeni zmianą przepisów, a właściwi dyrektorzy szkół nie informowali ich z odpowiednim wyprzedzeniem o konieczności zmiany miejsca nauczania ze szkoły na dom rodzinny. Rodzice nie otrzymywali na bieżąco informacji o innych rozwiązaniach w zakresie wsparcia uczniów z niepełnosprawnościami, które pozwoliłyby im nadal pobierać naukę w szkołach. Możliwość zaistnienia części wskazanych wyżej trudności Rzecznik sygnalizował Pani Minister już w wystąpieniu z dnia 13 maja 2017 r. (…) Obawy rodziców mogą wynikać z braku powszechnie dostępnej i szczegółowej informacji o przewidzianych przez prawo i dostępnych dla uczniów z niepełnosprawnościami formach wsparcia w procesie edukacji, także tych, które umożliwiają wdrożenie idei edukacji włączającej na każdym etapie nauki. Adam Bodnar przypomniał, że w 2012 r. Polska ratyfikowała Konwencję o prawach osób niepełnosprawnych, a tym samym zobowiązała się zapewnić osobom z niepełnosprawnościami możliwości pełnego i efektywnego uczestnictwa w życiu społecznym i integracji społecznej. Poprosił również MEN o wyjaśnienie, w jaki sposób ministerstwo przygotowywało dyrektorów szkół oraz pracowników poradni na zmianę przepisów dotyczących nauczania indywidualnego.

 

Źródło: www.rpo.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola