O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Udostępnianie informacji publicznej obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej

2012-02-17 Udostępnianie informacji publicznej obowiązkiem dyrektora placówki oświatowej

Przypominamy, że niektóre informacje będące w posiadaniu szkoły są informacjami publicznymi w myśl ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.). Zalicza się do nich m.in.:

  • informacje dotyczące bezpieczeństwa w szkole: o przypadkach pobić, uszkodzeń ciała, agresji słownej, przyłapania uczniów na posiadaniu i używaniu papierosów, alkoholu i narkotyków, o konsekwencjach, jakie ponieśli uczniowie łamiący prawo, a także o przypadkach łamania prawa, o których powiadomiono rodziców, policję, sąd rodzinny i inne organy, a także informacje o efektach realizowanych przez nią programów profilaktycznych;
  • dane dotyczące majątku należącego do szkoły, w tym informacje dotyczące wyposażenia szkoły, np. mebli i pomieszczeń do ich przechowywania;
  • dane dotyczące sposobu wykorzystania środków finansowych pozyskanych przez szkołę z wynajmu pomieszczeń;
  • imienny wykaz nauczycieli zatrudnionych w szkole, z podaniem dodatku motywacyjnego przyznanego każdemu z nich przez dyrektora oraz imienny wykaz nauczycieli, którym przyznano dofinansowanie do doskonalenia zawodowego, wraz z podaniem kwoty dofinansowania przyznanej każdemu nauczycielowi oraz sprecyzowaniem, co konkretnie było przedmiotem dofinansowania;
  • protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych oraz dokumenty z przeprowadzonych postępowań oraz czynności kontrolnych i nadzorczych wobec szkoły publicznej przeprowadzonych przez wydział kontroli urzędu gminy, powiatu i kuratorium;
  • wyniki egzaminu gimnazjalnego uzyskane przez uczniów w danym roku szkolnym – ale bez podawania danych osobowych uczniów.

Z żądaniem o udostępnienie takich informacji może wystąpić każdy obywatel, niezależnie od tego, czy ma w tym interes prawny lub faktyczny, bez względu na to, czy jego dziecko jest lub było uczniem danej szkoły etc.
 

Źródło: informacja własna
 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola