O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

W roku szkolnym 2011/2012 – egzaminy gimnazjalne po nowemu

2011-05-20 W roku szkolnym 2011/2012 – egzaminy gimnazjalne po nowemu

Tegoroczne egzaminy gimnazjalne mamy już za sobą. Zakończył się także ostatecznie sposób, w jaki były przeprowadzane. Nadchodzą zmiany. Od roku szkolnego 2011/2012 forma egzaminów gimnazjalnych się zmieni, przez co niektórzy już teraz nazywają ją „małą maturą”. Nowe zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego zapisano w znowelizowanym rozporządzeniu na temat warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów, które Minister Edukacji podpisała w ubiegłym tygodniu. Opisane zaś zostały szczegółowo, wraz z nowymi zasadami konstruowania i oceniania zadań, w specjalnym informatorze o egzaminie gimnazjalnym, opracowanym przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. Jakie to są zmiany? Nowy egzamin gimnazjalny będzie składał się – tak jak do tej pory – z trzech części, ale każda z nich będzie miała inną strukturę. Zmiany w arkuszach polegają na podzieleniu każdej części egzaminu na dwie grupy zadań. Przykładowo: arkusz z egzaminu humanistycznego podzielony będzie na zadania z języka polskiego oraz zadania z historii i wiedzy o społeczeństwie.


Przypomnijmy także, że uczniowie, którzy w gimnazjum kontynuują naukę języka rozpoczętą w szkole podstawowej będą zdawać egzamin gimnazjalny z jednego języka obcego na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Do poziomu podstawowego egzaminu z języka obcego mogą przystąpić uczniowie, którzy rozpoczęli jego naukę w klasie pierwszej gimnazjum i uczyli się go jako przedmiotu obowiązkowego. Uczniowie ci, jeśli chcą sprawdzić poziom swoich umiejętności językowych, mogą przystąpić również do egzaminu na poziomie rozszerzonym. Na poziomie podstawowym poza rozumieniem ze słuchu oraz rozumieniem tekstów pisanych testowana będzie znajomość funkcji językowych (zadania sprawdzające umiejętność komunikacji, które zastępują reagowanie językowe) oraz znajomość środków językowych, zaś na poziomie rozszerzonym – znajomość środków językowych oraz wypowiedź pisemna. W części rozszerzonej pojawią się więc zadania otwarte związane ze sprawnością pisania oraz sprawdzające znajomość środków leksykalno-gramatycznych. Nowy będzie też sposób oceniania prac uczniów. Egzaminatorzy będą musieli odtwarzać sposób rozumowania ucznia i stawiać mu punkty za to, jak daleko doszedł na drodze do całkowitego poprawnego rozwiązania zadania. W konsekwencji tych wszystkich zmian, na zaświadczeniach o wynikach z egzaminu, uczniowie otrzymają wyniki procentowe nie z trzech zakresów wiedzy, tak jak obecnie, lecz z pięciu lub sześciu.


Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola