O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Wyposażenie szkół w podręczniki w 2020r

2019-12-19 Wyposażenie szkół w podręczniki w 2020r

Na stronie MEN ukazał się projekt nowego rozporządzenia w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe wraz z nowymi wzorami formularzy na 2020 r. Upoważnienie zawarte w art. 60 ustawy z dnia 27 października2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz. U. poz. 2203, z późn.zm.) przewiduje wydawanie corocznie rozporządzenia w ww. zakresie. Rozporządzenie określa:

  • sposób przekazywania przez dyrektora publicznej szkoły podstawowej lub szkoły artystycznej realizującej kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej informacji niezbędnych dla ustalenia wysokości dotacji celowej oraz wzór formularza zawierającego te informacje;
  • wzór wniosku o udzielenie dotacji celowej, w tym kwot refundacji, niepublicznej szkole podstawowej; 
  • sposób przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego wojewodom wniosku o udzielenie dotacji celowej oraz wzór wniosku o udzielenie tej dotacji;
  • tryb i terminy udzielania oraz szczegółowy sposób rozliczania wykorzystania dotacji celowej oraz wzór formularza rozliczenia wykorzystania tej dotacji, w tym kwot refundacji.

W rozporządzeniu nie uległy zmianie terminy udzielania dotacji celowej przez wojewodę. We wzorach formularzy nie uległ zmianie sposób naliczania dotacji celowej na wyposażenie szkoły w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, sposób rozliczania dotacji oraz sposób liczenia kosztów obsługi zadania, które będą stanowić l% przekazanej kwoty dotacji celowej.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola