O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Wyprawka szkolna 2019/2020

2019-05-16 Wyprawka szkolna 2019/2020

MEN podaje, że w roku szkolnym 2019/2020 pomoc w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” obejmie około 41,5 tys. uczniów z niepełnosprawnościami, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc w dofinansowaniu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych (w tym podręczników do kształcenia w zawodach i materiałów do kształcenia zawodowego) w tej edycji programu trafi również do uczniów niepełnosprawnych z branżowej szkoły I stopnia, klasy I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klas I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego, klasy I pięcioletniego technikum, klas I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum i szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. Pomoc przysługiwać będzie także niepełnosprawnym uczniom szkół artystycznych, uczących się w klasach odpowiadających szkołom ponadgimnazjalnym i ponadpodstawowym, czyli uczniom klas III–VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klas VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasy I liceum sztuk plastycznych, klas IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klas I-IV dotychczasowego liceum plastycznego, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klas IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, prowadzonych w liceum sztuk plastycznych. Program zakłada także dofinansowanie zakupu materiałów edukacyjnych dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, mających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. Pomoc przyznawana będzie na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych ucznia. Złożyć będzie go mógł także nauczyciel, pracownik socjalny lub sam uczeń, jeśli jest pełnoletni. Wniosek trzeba złożyć do dyrektora szkoły, do której będzie w nowym roku szkolnym uczęszczać uczeń. Termin na złożenie wniosku ustalą wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Dla szkół muzycznych, rolniczych i leśnych terminy te ustalą ministrowie prowadzący dany typ szkoły. W programie przewidziane są trzy stawki dopłat: 225 zł, 390 zł lub 445 zł, w zależności od tego, jakiego ucznia dotyczy wsparcie.

 

Źródło: www.men.gov.pl

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola