O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Zadania psychologów w placówkach oświatowych podległych MS

2018-10-18 Zadania psychologów w placówkach oświatowych podległych MS

Ministerstwo sprawiedliwości – na wzór resortu edukacji - określiło, czym nauczyciele specjaliści mogą zajmować się w ramach pensum w placówkach oświatowych podległych temu resortowi. Do zadań psychologa w zakładzie w ramach tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych prowadzonych bezpośrednio z wychowankami albo na ich rzecz należy w szczególności:

 1. przeprowadzanie rozmowy wstępnej oraz sporządzanie podstawowej informacji o nieletnim przyjętym do zakładu;
 2. prowadzenie badań i działań diagnostycznych w zakresie:
 3. podejmowanie działań w celu zapewnienia nieletnim poczucia bezpieczeństwa;
 4. diagnozowanie środowiska rodzinnego i rówieśniczego wychowanka;
 5. udzielanie wsparcia psychologiczno-pedagogicznego rodzinie nieletniego;
 6. kwalifikowanie wychowanków do odpowiedniej formy pomocy psychologicznej z uwzględnieniem ich deficytów rozwojowych;
 7. inicjowanie i prowadzenie działań interwencyjnych i mediacyjnych w sytuacjach problemowych i kryzysowych;
 8. udzielanie wychowankom indywidualnej pomocy psychologicznej (porady psychologiczne, terapia krótko- i długoterminowa);
 9. prowadzenie specjalistycznych zajęć grupowych: profilaktycznych, psychoedukacyjnych, socjoterapeutycznych, psychokorekcyjnych, obejmujących w szczególności sposoby radzenia sobie ze stresem, nabywania kompetencj społecznych, zapobiegania agresji;
 10. prowadzenie indywidualnych oddziaływań profilaktycznych i terapeutycznych wobec wychowanków zagrożonych uzależnieniem i uzależnionych;
 11. opracowywanie i modyfikowanie indywidualnego planu resocjalizacji lub określanie kierunków oddziaływań resocjalizacyjnych na podstawie indywidualnej diagnozy.

 

Źródło: PAP

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola