O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Zmiany w szkolnej turystyce

2018-01-19 Zmiany w szkolnej turystyce

MEN opracował 4 stycznia 2018r. projekty:

  1. rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 
  2. rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki

Projekty przewidują zmiany o charakterze dostosowującym do nowej struktury szkół oraz porządkującym, w tym związane z terminologią przyjętą w przepisach ustawy – Prawo oświatowe, tj. oraz sześć nowych rozwiązań:

  1. uzupełniono przepisy dotyczące bezpieczeństwa o konieczność stosowania się do zasad ustalonych przez organy zarządzające danym terenem, np. dyrektorów Parków Narodowych – uczniowie i ich opiekunowie powinni respektować ustalenia zawarte w regulaminach tras turystycznych i szlaków turystycznych, których celem jest uniknięcie szkód zarówno dla środowiska przyrodniczego, jak i zdrowia własnego,
  2. ustalono 3 formy organizowania krajoznawstwa i turystyki, w zależności od specyfiki organizowanej formy: wycieczki przedmiotowe, wycieczki krajoznawczo-turystyczne i specjalistyczne wycieczki krajoznawczo-turystyczne,
  3. odstąpiono od możliwości sprawowania funkcji kierownika wycieczki przez inną osobę niebędącą pracownikiem pedagogicznym szkoły - dotychczasową możliwość wyznaczenia przez dyrektora szkoły innej osoby spełniającej określone warunki (tj. osoby, która ma ukończony kurs dla kierowników wycieczek szkolnych, posiadanie stopnia instruktora harcerskiego oraz uprawnień przewodnika turystycznego, przodownika, instruktora turystyki kwalifikowanej pilota wycieczek, stopień trenera lub instruktora odpowiedniej dyscypliny sportu) uchylono, gdyż brak jest obecnie stosownych uregulowań w obowiązujących przepisach,
  4. wprowadzono dodatkowy warunek do spełnienia przez opiekuna wycieczki – obowiązany jest przedstawić dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności ważną przez okres 12 miesięcy od dnia jej wydania,
  5. zrezygnowano z określenia sposobu finasowania wycieczek ze środków pozabudżetowych,
  6. określono wzór karty wycieczki, który zawiera informacje dotyczące wycieczki, w tym jej program, oświadczenie zobowiązujące do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa składane przez kierownika i opiekunów wycieczki. Do karty wycieczki będzie dołączana lista uczniów wycieczki.

 

Źródło: www.men.gov.pl

 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola