O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Artykuły specjalistyczne

Sortuj według:
Daty publikacji
Artykułu
Czasopisma
 
Ocena efektywności pomocy udzielanej uczniowi
Nr: Głos Pedagogiczny 1(36) 2012
Autor: Małgorzata Łoskot
Praca nauczycieli opiera się na planowaniu, wdrażaniu zaplanowanych oddziaływań edukacyjno-wychowawczych oraz sprawdzaniu, czy i jakie są tego efekty. Ta procedur a dotyczy również pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom na terenie szkoły.
 
Specyfika pracy dydaktyczno- -wychowawczej z uczniem przewlekle chorym
Nr: Głos Pedagogiczny 1(35) 2012
Autor: Magdalena Żyła
Wiedza na temat specyfiki potrzeb tych uczniów jest niestety niewielka, a rzeczowych wskazówek do pracy dydaktyczno-wychowawczej wciąż brakuje.
 
Procedura obiegu dokumentacji psychologiczno-pedagogicznej
Nr: Doradca Dyrektory Szkoły 1(20) 2012
Autor: Małgorzata Łoskot
Każda placówka oświatowa, realizując swoje zadania, tworzy różnorodną dokumentację. Jednak to, w jaki sposób należy z nią postępować, nie może być dowolne i musi opierać się na ściśle określonych regulacjach i normach prawnych. Za organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej, jak również za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji z tym związanej, odpowiada dyrektor szkoły/placówki.
 
Rola dyrektora w ukierunkowaniu zawodowym uczniów
Nr: Doradca Dyrektory Szkoły 1(19) 2012
Autor: Jacek Stec
Któż z nas już w okresie przedszkolnym nie bawił się z rówieśnikami w policjanta, nauczyciela, sprzedawcę, kierowcę czy fryzjerkę? Wówczas po raz pierwszy, nie całkiem jeszcze świadomie, sprawdzaliśmy swoje predyspozycje zawodowe: wytrwałość, cierpliwość, precyzję, współdziałanie w grupie. W trakcie edukacji szkolnej konkretyzujemy zawodowe zainteresowania i doskonalimy związane z nimi umiejętności tak, by na poziomie trzeciej klasy gimnazjum móc wstępnie określić swoją dalszą drogę edukacyjną: liceum ogólnokształcące, technikum, szkoła zawodowa.
 
Pomoc psychologiczno - pedagogiczna dla dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 1(28) 2012
Autor: Piotr Wiliński
Dzieci o zaburzonym przebiegu rozwoju są wyzwaniem dla każdego nauczyciela wychowania przedszkolnego.
 
Diagnoza rozwoju dziecka w planowaniu pracy wychowawczo-dydaktycznej w przedszkolu
Nr: Doradca Nauczyciela Przedszkola 1(1) 2011
Autor: Wiesława Mądrowska
Systematyczna obserwacja zachowań każdego dziecka w grupie przedszkolnej pozwala nauczycielowi na wyłonienie dzieci, które wykazują ewentualne deficyty rozwojowe i edukacyjne lub – na odwrót – rozmaite uzdolnienia.
 
Zaangażowany rodzic to połowa sukcesu, czyli co jest ważne na początku współpracy
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 8(25) 2011
Autor: Wiesława Mądrowska
Każde przedszkole pragnie, aby rodzice zechcieli współuczestniczyć w życiu placówki. Jednym ta sztuka nieźle wychodzi, inni narzekają na brak zaangażowania i pomocy ze strony rodziców. Dlaczego tak się dzieje?
 
Uczeń z zespołem Aspergera
Nr: Głos Pedagogiczny 7(31) 2011
Autor: Katarzyna Leśniewska
Uczniowie dotknięci zespołem Aspergera są osobami w normie intelektualnej, o normalnym rozwoju poznawczym i prawidłowym rozwoju mowy. Mimo to najczęściej nie są w stanie dobrze funkcjonować w szkole z uwagi na różne zaburzenia, które utrudniają im naukę oraz są przyczyną odrzucenia przez rówieśników.
 
Nauczyciel zorientowany na ucznia
Nr: Głos Pedagogiczny 7(31) 2011
Autor: Piotr Wiliński
Rozmowa z Piotrem Wilińskim, dyrektorem Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Poznaniu – o tym, jak efektywnie zorganizować pracę zespołu ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych ucznia.
 
Model pracy z uczniem znajdującym się w sytuacji kryzysowej lub traumatycznej
Nr: Głos Pedagogiczny 7(31) 2011
Autor: Małgorzata Łoskot
W życiu naszych uczniów, podobnie jak w życiu każdego z nas, zdarzają się przeróżne niespodziewane i niekorzystne wydarzenia, powodujące silny stres i ogromne napięcia emocjonalne.
 
Reforma nie taka straszna
Nr: Głos Pedagogiczny 6(30) 2011
Autor: Kamila Sekułowicz
Rozmowa z Grażyną Tworek i Beatą Kubską - pedagogiem i psychologiem ze szkoły podstawowej nr. 88 w Poznaniu uczestniczącymi w projekcie pilotażowym "Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi".
 
Pomoc uczniom zaniedbywanym środowiskowo
Nr: Głos Pedagogiczny 6(30) 2011
Autor: Włodzisław Kuzitowicz
Indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne, które wymagają udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, powstają nie tylko wtedy, gdy uczeń jest niepełnosprawny, przewlekle chory lub przejawia specyficzne trudności w uczeniu się.
 
List minister edukacji narodowej
Nr: Głos Pedagogiczny 6(30) 2011
Autor: Katarzyna Hall
List minister edukacji narodowej, Katarzyny Hall, do dyrektorów i nauczycieli przedszkoli i gimnazjów w związku z organizacją udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej na podstawie nowych przepisów
 
Tworzenie planów działań wspierających
Nr: Doradca Dyrektory Szkoły 7(15) 2011
Autor: Anna Werlichowicz-Perz oraz Piotr Wiliński
Od 1 września 2011 r. w przedszkolach, gimnazjach, szkołach specjalnych oraz placówkach wymienionych w art. 2 pkt 5 Ustawy o systemie oświaty zaczną obowiązywać nowe przepisy dotyczące pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 
Nowe kierunki polityki oświatowej
Nr: Doradca Dyrektory Szkoły 7(15) 2011
Autor: Jan Lewandowski
Jakie główne zmiany czekają dyrektorów publicznych i niepublicznych placówek oświatowych w roku szkolnym 2011/2012?
 
Praca z dzieckiem zdolnym a zadania nauczyciela
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 7(24) 2011
Autor: Wiesława Mądrowska
Współczesne myślenie pedagogiczne, poparte badaniami, skłania się ku tezie, że potencjał twórczy zmniejsza się z biegiem lat! Przeprowadzone obserwacje w grupie 3–5-latków potwierdzają, że poziom ich kreatywności jest wysoki.
 
Harmonogram wdrażania zmian w pomocy psychologiczno- -pedagogicznej w przedszkolach
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 7(24) 2011
Autor: Wiesława Mądrowska
Od 1 września 2011 r. w przedszkolach obowiązuje nowy model udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom, ich rodzicom i nauczycielom.
 
Obniżona sprawność ruchowa oraz lateralizacja a zaburzenia w czytaniu i pisaniu
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 6(23) 2011
Autor: Lidia Kołodziejska
Wielu wychowawców i rodziców dzieci we wczesnym wieku przedszkolnym nie myśli jeszcze o nauce czytania i pisania swoich pociech, jednakże wnikliwa obserwacja pozwala na dostrzeżenie pierwszych symptomów mogących świadczyć o późniejszych kłopotach z opanowaniem tych umiejętności.
 
Bezpieczne Przedszkole w czasie robót remontowo - budowlanych
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 6(23) 2011
Autor: Janina Zawadzka
Przepisy oświatowe nakładają na dyrektora obowiązek dbałości o stan techniczny obiektu szkolnego, czyniąc go tym samym odpowiedzialnym za właściwie zaplanowane i wykonane prace remontowo-budowlane.
 
Cudzoziemiec w polskiej szkole
Nr: Głos Pedagogiczny 4(28) 2011
Autor: Teresa Zwolińska
W ostatnich latach w polskich szkołach zaszło wiele zmian. Powstanie gimnazjów, reforma programowa to tylko niektóre z wyzwań.
 
Model pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym i niedostosowanym społecznie w szkole
Nr: Głos Pedagogiczny 4(28) 2011
Autor: Dorota Macander
Indywidualizacja w procesie kształcenia jest podstawowym celem wprowadzanych przez MEN zmian legislacyjnych w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, ale osiągnięcie tego celu nie jest łatwe. Uczniowie to grupa niezwykle zróżnicowana pod względem potrzeb i możliwości.
 
Działania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej do podjęcia przed oddaniem arkusza organizacyjnego
Nr: Doradca Dyrektory Szkoły 4(12) 2011
Autor: Jacek Stec
Jaki związek ma wprowadzana od roku szkolnego 2011/2012 nowa formuła pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkołach z arkuszem organizacyjnym? Jakie obowiązki spoczywają na dyrektorach szkół w związku z tym? Które należy wykonać jeszcze przed oddaniem organowi prowadzącemu do zatwierdzenia arkusza organizacyjnego?
 
Zasady powołania zespołu w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Nr: Doradca Dyrektory Szkoły 3(11) 2011
Autor: Zenon Decyk
Po podpisaniu przez Panią Minister Katarzynę Hall, w dniu 17 listopada 2010 r., pakietu rozporządzeń związanych z udzielaniem i organizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych szkołach lub placówkach pojęcie "zespół" nabiera szczególnego znaczenia.
 
Powrót dziecka do szkoły z zagranicy
Nr: Doradca Dyrektory Szkoły 1(9) 2011
Autor: Jacek Stec
Wiele wątpliwości mają rodzice dzieci powracających po latach emigracji z Polski. W szczególnie ciężkiej sytuacji są te rodziny, których dzieci urodziły się na obczyźnie, chodziły do obcojęzycznych szkół i nie znają w ogóle języka polskiego.
 
Dziecko niepełnosprawne w przedszkolu prywatnym
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 2(19) 2011
Autor: Wiesława Mądrowska
Przepisy regulujące kwestie przyjęcia dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli dotyczą tylko placówek publicznych. Zatem przyjęcie dzieci niepełnosprawnych do przedszkoli prywatnych odbywa się na zasadzie określonej w statutach tych przedszkoli.
 
Zmiany w polskiej oświacie
Nr: Doradca Dyrektora Przedszkola 1(18) 2011
Autor: redakcja czasopisma
Wywiad z Minister Edukacji Narodowej Katarzyną Hall na temat planowanych reform i pomocy uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola