O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera

Autor:

 

Oto przykład IPET sporządzonego dla ucznia z Zespołem Aspergera w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych – tekst jednolity Dz.U. z 31 marca 2014r. poz. 414 

Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola