O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Archiwum – Archiwalne dokumenty

Plan działań wspierających – dziecko przewlekle chore

Prezentowany Plan Działań Wspierających dla dziecka przewlekle chorego przeznaczony jest na etap edukacji [...]

Liczba stron: 7 Czytaj więcej
Plan Działań Wspierających dla grupy dzieci z wadami wymowy w ostatnim roku edukacji przedszkolnej

Prezentowany Plan Działań Wspierających dla dzieci z wadami wymowy przeznaczony jest do realizacji w ostatnim roku edukacji [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Scenariusz szkoleniowej Rady Pedagogicznej

Uczeń z problemami adaptacyjnymi wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prezentowany scenariusz szkolenia w ramach WDN umożliwia nauczycielom zrozumienie jego problemów, a tym samym znalezienie najlepszych sposobów wsparcia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Przykładowy plan działań dyrektora w zakresie nadzoru nad zespołami ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych

Za prawidłową organizację pomocy psychologiczno-pedagogicznej odpowiada dyrektor szkoły/placówki. Prezentowany plan działań pozwala dyrektorowi prawidłowo pełnić nadzór nad zespołami ds. specjalnych potrzeb [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Plan działań wspierających - dziecko przewlekle chore

Po założeniu Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia obowiązkiem Zespołu jest opracowanie Planu Działań Wspierających. Niniejszy wzór pokazuje jak to zrobić właściwie dla dziecka przewlekle chorego uczęszczającego do [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Plan pracy zespołu utworzonego dla ucznia po 1 września 2012 r.

Każdy zespół powinien planować swoją pracę w danym roku szkolnym. Oto wzór takiego planu dla zespołu utworzonego dla ucznia po 1 września 2012 [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Plan pracy zespołu utworzonego dla ucznia przed 1 września 2012 r.

Każdy zespół powinien planować swoją pracę w danym roku szkolnym. Oto wzór takiego planu dla zespołu utworzonego dla ucznia przed 1 września 2012 [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Procedura tworzenia i zasady pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna organizowana i udzielana jest zespołowo. Oto procedura prawna obejmująca tworzenie i zasady pracy zespołu tworzonego dla ucznia ze specjalnymi potrzebami [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Plan działań wspierających

Proponowany plan działań wspierających ucznia z dysleksją rozwojową może być wykorzystany na etapie kształcenia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Prezentowany przykład KIPU może pomóc w jego opracowaniu dla ucznia z dysleksją rozwojową na etapie kształcenia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wskazówki do podsumowania pracy zespołu ds. SPE

Każdy zespół musi dokonać oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, czyli danej formy pomocy - po zakończeniu jej udzielania. Proponowane wskazówki pozwolą rzetelnie podsumować [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ocena efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej uczennicy, u której stwierdzono dysleksję rozwojową – dysortografię i dla której opracowano Plan Działań Wspierających

Prezentowany przykład wskazuje jak można dokonać oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi z rozpoznaną dysleksją [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Przykład planu działań wspierających

Prezentowany Plan Działań Wspierających adresowany jest dla dziecka przedszkolnego z zaburzeniami w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta indywidualnych potrzeb ucznia

Prezentowany wzór Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia można wykorzystać w szkole i placówce oświatowej każdego [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Plan Działań Wspierających dla dzieci 5-6-letnich

Dla każdego przedszkolaka posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego dziecka objętego [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Plan Działań Wspierających dla ucznia uzdolnionego matematycznie

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (5)

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (4)

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (3)

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (2)

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Karta Indywidualnych Potrzeb Ucznia (1)

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Zawiadomienie o planowanym spotkaniu zespołu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w spotkaniu zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ma obowiązek powiadomienia ich o terminie takiego spotkania. Prezentowane wzory pism mogą [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Plan działań wspierających ucznia z zaburzeniami mowy

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Plan działań wspierających ucznia

Dla każdego ucznia posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, orzeczenie o potrzebie nauczania indywidualnego, orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego oraz dla każdego ucznia objętego pomocą [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Powiadomienie rodziców o zebraniu zespołu w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z rozporządzeniem MEN w sprawie udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w spotkaniu zespołu mogą uczestniczyć rodzice ucznia. Dyrektor przedszkola, szkoły i placówki ma obowiązek powiadomienia ich o terminie takiego spotkania. Prezentowane wzory pism mogą [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Zarządzenie w sprawie powołania zespołu

Obowiązkiem dyrektora przedszkola, szkoły i placówki jest utworzenie zespołu planującego i koordynującego udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych oraz powołanie osoby koordynującej jego pracę. Prezentowany wzór zarządzenia, [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Protokół z posiedzenia zespołu utworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Na użytek ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przydatne mogą być prezentowane wzory protokołów dokumentujących posiedzenie zespołu utworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mimo iż protokoły te nie są [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Protokół z posiedzenia zespołu

Na użytek ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przydatne mogą być prezentowane wzory protokołów dokumentujących posiedzenie zespołu utworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mimo iż protokoły te nie są [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Plan działań wspierających przygotowany dla ucznia bądź grupy uczniów

Zespół, na podstawie form, sposobów, okresu i wymiaru godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, opracowuje dla ucznia – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Plan działań wspierających dla grupy uczniów

Zespół, na podstawie form, sposobów, okresu i wymiaru godzin udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustalonych przez dyrektora przedszkola, szkoły i placówki, opracowuje dla ucznia – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Pismo informujące dyrektora o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi, który nie posiada opinii lub orzeczenia poradni, także na podstawie informacji o potrzebie takiej pomocy, przekazanej dyrektorowi przedszkola, szkoły lub placówki. Wzór pisma nauczyciela, wychowawcy grupy wychowawczej lub [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Karta Indywidualnych Potrzeb Uczniów z komentarzem

Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Wzory KIPU, opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Karta Indywidualnych Potrzeb Uczniów

Dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych – z wyjątkiem ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – zespół zakłada Kartę Indywidualnych Potrzeb Ucznia. Wzory KIPU, opracowane zgodnie z wymogami rozporządzenia w sprawie zasad udzielania i organizacji [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Harmonogram pracy zespołu od roku 2012

Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowana jest w cyklu dwuletnim. Prezentowane harmonogramy pracy zespołu, tworzonego przez dyrektora dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uwzględniają wszystkie typy placówek oświatowych zgodnie z terminarzem wdrażania [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Harmonogram pracy zespołu od roku 2011

Reforma systemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej realizowana jest w cyklu dwuletnim. Prezentowane harmonogramy pracy zespołu, tworzonego przez dyrektora dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, uwzględniają wszystkie typy placówek oświatowych zgodnie z terminarzem wdrażania [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Zaproszenie do wzięcia udziału w spotkaniu zespołu

Na wniosek dyrektora przedszkola, szkoły i placówki w spotkaniu zespołu mogą także uczestniczyć przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Wzór takiego zaproszenia może być wykorzystany przez dyrektora każdej placówki oświatowej.

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola