O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Diagnoza pedagogiczna – Nauczyciele

Diagnoza wychowawczo-profilaktyczna szkoły

Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są corocznie dokonywać diagnozy wychowawczo-profilaktycznej. Oto przykłady ankiet sondażowych adresowanych do całej szkolnej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz obserwacji dziecka 6 -letniego z zakresu zdrowego stylu życia

 Arkusz obserwacji dziecka 6 -letniego z zakresu zdrowego stylu [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kwestionariusz rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia - obcokrajowca

Kwestionariusz rozmowy z rodzicami/ opiekunami prawnymi ucznia - [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Profil rozwojowy sześciolatka. Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o sześciolatku?

Profil rozwojowy sześciolatka. Co każdy nauczyciel powinien wiedzieć o [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kompleksowa ocena rozwoju sześciolatka - arkusz obserwacji w poszczególnych sferach rozwoju

 Kompleksowa ocena rozwoju sześciolatka - arkusz obserwacji w poszczególnych sferach [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny opracowany na okres edukacji przedszkolnej

Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny opracowany na okres edukacji [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz oceny funkcji rozwojowych i umiejętności dziecka przed pójściem do szkoły

  Arkusz oceny funkcji rozwojowych i umiejętności dziecka przed pójściem do [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz obserwacji dziecka pod względem występowania niezręczności ruchowej całego ciała i niezręczności manualnej

Arkusz obserwacji dziecka pod względem występowania niezręczności ruchowej całego ciała i niezręczności [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Moja praca z uczniem dyslektycznym

Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się wymaga od nauczyciela systematycznej refleksji i autoewaluacji. Prezentowana ankieta pozwala na sprawdzenie, w jakim stopniu nauczyciel radzi sobie w pracy z uczniem [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz diagnozujący samodzielność (aktywność) dzieci

Podstawą dobrego funkcjonowania dziecka w przedszkolu jest min. stopień jego samodzielności. Prezentowany arkusz pozwala nauczycielowi dokonać wstępnej diagnozy w tym [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Arkusz badania funkcjonowania dziecka w przedszkolu wskazujący na trudności adaptacyjne lub słabe przystosowanie do przebywania w grupie

Wstępne rozpoznanie problemów adaptacyjnych przedszkolaka daje szansę na udzielenie mu właściwej pomocy i wsparcia. Proponowany arkusz umożliwia zebranie informacji na temat trudności dziecka w funkcjonowaniu w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla nauczyciela – dziecko z zaburzeniami lękowymi

Zadaniem nauczycieli jest obserwowanie funkcjonowania ucznia w szkole i reagowanie w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa i zdrowia. Prezentowana ankieta pozwala rozpoznać u dziecka zaburzenia o charakterze [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz analizy przestrzegania zasad

Trudne zachowania uczniów wymagają właściwego rozpoznania, określenia ich przyczyn i podjęcia właściwych oddziaływań. Pomocny nauczycielowi może być proponowany Arkusz analizy [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta pomocna przy ocenie lęków ucznia pod kątem specyficznych fobii dziecięcych

Zadaniem nauczycieli jest obserwowanie funkcjonowania ucznia w szkole i reagowanie w sytuacji zagrożenia jego bezpieczeństwa i zdrowia. Prezentowana ankieta pozwala rozpoznać u dziecka objawy specyficznych lęków i [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz obserwacyjny zdolnego przedszkolaka

Zdolny przedszkolach, to dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych, któremu należy udzielić wsparcia i pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Prezentowany arkusz obserwacyjny pozwala nauczycielowi na bieżąco monitorować sytuację zdolnego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta obserwacji ucznia uzdolnionego

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prezentowana karta systematyzuje obserwację ucznia szczególnie uzdolnionego w gimnazjum i szkole [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Karta obserwacji ucznia uczęszczającego na grupowe zajęcia specjalne

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prezentowana karta systematyzuje obserwację ucznia uczęszczającego na zajęcia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta obserwacji

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prezentowana karta systematyzuje obserwację ucznia z zespołem [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz obserwacji ucznia zdolnego

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prezentowany arkusz systematyzuje ogólną obserwację ucznia uzdolnionego w szkole [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Arkusz diagnostyczny wybranych wskaźników uzdolnień artystycznych

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów. Prezentowany arkusz systematyzuje obserwację ucznia szczególnie uzdolnionego w dziedzinie [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Zamiar samobójczy ucznia - czynnik wysokiego ryzyka

Prezentowana ankieta umożliwia nauczycielom sprawniejsze rozpoznanie u ucznia wysokiego ryzyka próby samobójczej, szczególnie gdy znajduje się on w sytuacji kryzysowej lub [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla nauczycieli - Uczeń niepełnosprawny

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący z nim w przedszkolu, szkole i placówce. Prezentowana ankieta umożliwia nauczycielowi poznanie własnej opinii na temat pracy z uczniem [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Tabela do zbierania informacji na temat trudności edukacyjnych ucznia

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Prezentowana tabela porządkuje informacje dotyczące rodzaju i przyczyn występujących u ucznia trudności [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Skala ryzyka dysleksji

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mają obowiązek dokonywania obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Prezentowana skala w opracowaniu M. Bogdanowicz ułatwi to [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Schemat porządkowania informacji o uczniu z uwzględnieniem źródeł informacji i technik ich zbierania

Rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych, jest obowiązkiem każdego nauczyciela przedszkola, szkoły i placówki. Prezentowany arkusz umożliwi uporządkowanie informacji o uczniu pochodzących z różnych [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Schemat diagnozy ucznia

Prezentowany schemat diagnozy ułatwi nauczycielom rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wynikających z zaniedbań środowiska [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Opinia wychowawcy o funkcjonowaniu ucznia w szkole

Prezentowany wzór opinii o funkcjonowaniu ucznia w szkole może być przydatny wychowawcy na każdym etapie edukacyjnym. Szczególnie w trakcie przygotowywania informacji dla zespołu planującego i koordynującego udzielanie uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz na użytek [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Kwestionariusz objawów dysleksji u uczniów klas III-VI

Prezentowany kwestionariusz – w opracowaniu M. Bogdanowicz – ułatwi nauczycielom klas III–IV rozpoznanie u ucznia objawów dysleksji [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta wstępnej diagnozy logopedycznej

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mają obowiązek dokonywania – we współpracy ze specjalistami – obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadanie to może im ułatwić prezentowana karta [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Karta pracy ucznia - Rozpoznanie poziomu umiejętności podstawowych

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mają obowiązek dokonywania obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadanie to może im ułatwić prezentowana karta pracy ucznia służąca rozpoznaniu poziomu [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Informacja nauczyciela polonisty o specyficznych trudnościach ucznia w czytaniu, pisaniu

Prezentowany wzór opinii nauczyciela polonisty o specyficznych trudnościach ucznia w czytaniu i pisaniu może być przydatny zarówno w klasach IV–VI szkoły podstawowej, jak i na etapie kształcenia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz obserwacyjny ucznia klas I-III z trudnościami w nauce czytania

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mają obowiązek dokonywania obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadanie to może im ułatwić prezentowany [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz obserwacyjny ucznia do zebrania podstawowych informacji o poziomie rozwoju emocjonalnego i społecznego dziecka

Prezentowany arkusz obserwacyjny umożliwia nauczycielom sprawniejsze rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia z zaburzeniami rozwoju [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz obserwacji zachowań ucznia

Prezentowany arkusz umożliwia nauczycielom sprawniejsze rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia zagrożonego niedostosowaniem [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Arkusz obserwacji dziecka z trudnościami w nauce

Nauczyciele klas I–III szkoły podstawowej mają obowiązek dokonywania obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Zadanie to może im ułatwić prezentowany arkusz obserwacji dziecka z trudnościami w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz diagnostyczno-obserwacyjny

Prezentowany arkusz diagnostyczno-obserwacyjny usprawni nauczycielowi szkoły podstawowej zebranie informacji dotyczących ucznia z grupy ryzyka specyficznych trudności w uczeniu [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta do samooceny potrzeb nauczyciela

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniowi nauczyciele, wychowawcy i specjaliści pracujący z nim w przedszkolu, szkole i placówce. Prezentowana ankieta umożliwia rozpoznanie osobistych potrzeb i możliwości nauczyciela w zakresie kompetencji [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Analiza dokumentów - Mocne i słabe strony rozwoju dziecka o SPE i jego osiągnięć edukacyjnych

Obowiązkiem nauczyciela, wychowawcy i specjalisty jest prowadzenie działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych uczniów, w tym uczniów szczególnie uzdolnionych. Prezentowany arkusz umożliwi określenie mocnych i słabych stron [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola