O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Diagnoza pedagogiczna – Uczeń

Diagnoza wychowawczo-profilaktyczna szkoły

Szkoły i placówki oświatowe zobowiązane są corocznie dokonywać diagnozy wychowawczo-profilaktycznej. Oto przykłady ankiet sondażowych adresowanych do całej szkolnej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Narzędzia do rozwoju umiejętności miękkich

 Niniejszy kwestionariusz adresowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Może być wykorzystany min. do diagnozy poziomu umiejętności psychospołecznych podczas zajęć [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ankieta dla uczniów

Poniższa ankieta pozwala uczniów poznać osobistą postawę wobec kłamstwa. Może być wykorzystana podczas zajęć socjoterapeutycznych oraz lekcji [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ankieta "Czy czuję się bezpiecznie w mojej klasie"

Uczniowie powinni wiedzieć, jakie mają osobiste predyspozycje do uczenia się. Niniejszy Arkusz pozwoli im dokonać autoanalizy w tym [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz do autodiagnozy w zakresie możliwości uczenia się

Uczniowie powinni wiedzieć, jakie mają osobiste predyspozycje do uczenia się. Niniejszy Arkusz pozwoli im dokonać autoanalizy w tym [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz umiejętności ucznia

Prezentowany arkusz umiejętności ucznia, opracowany na podstawie Europejskiego Portfolio Językowego, przeznaczony jest do diagnozy czytania, pisania i słuchania uczniów w wieku 6-10 [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ankieta dla uczniów

Poczucie bezpieczeństwa uczniów w klasie jest istotnym czynnikiem wpływającym na przebieg ich edukacji i wychowania. Proponowana ankieta umożliwia wychowawcom klas zebranie spostrzeżeń i uwag na ten [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz do diagnozy sytuacji ucznia w rodzinie

Znajomość środowiska rodzinnego jest jednym z warunków udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnej do ich indywidualnych potrzeb. Poniższy arkusz pozwala dokonać wstępnej diagnozy sytuacji ucznia w [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Identyfikacja dzieci z rodzin alkoholowych - kwestionariusz wywiadu ze starszym dzieckiem

Znajomość środowiska rodzinnego jest jednym z warunków udzielania uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej adekwatnej do ich indywidualnych potrzeb. Niniejszy kwestionariusz umożliwia nauczycielom identyfikację dzieci wychowujących się w rodzinie z problemem [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla uczniów klas V–VI szkoły podstawowej i gimnazjalistów

Warunkiem koniecznym do planowania oddziaływań profilaktycznych jest rozpoznanie w społeczności szkolnej potencjalnych zagrożeń. Proponowane ankiety dotyczą ryzyka uzależniania się od palenia [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Ankieta dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej

Warunkiem koniecznym do planowania oddziaływań profilaktycznych jest rozpoznanie w społeczności szkolnej potencjalnych zagrożeń. Proponowane ankiety dotyczą ryzyka uzależniania się od palenia [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Test dla młodzieży starszej sprawdzający ryzyko uzależnienia od hazardu według dr Thorstena Heedta

Coraz więcej młodzieży uzależnia się od gier hazardowych. Niniejszy test pozwala uczniom szkół ponadgimnazjalnych sprawdzić własną skłonność do [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Test dla młodzieży gimnazjalnej

Coraz więcej nastolatków uzależnia się od gier hazardowych. Niniejszy test pozwala gimnazjalistom sprawdzić własną skłonność do [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Lista cech dziecka wskazujących na ponadprzeciętny rozwój w różnych sferach (dziecko uzdolnione) ujawnionych w wyniku obserwacji pedagogicznej

Lista cech dziecka wskazujących na ponadprzeciętny rozwój w różnych sferach ujawnionych w wyniku obserwacji [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Podejrzenie depresji – rozmowa z uczniem

Kwestionariusz rozmowy z uczniem z podejrzeniem [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz do autodiagnozy dzieci i młodzieży

Arkusz diagnostyczny do sprawdzenia, czy wśród dzieci i młodzieży występuje uzależnienie od gier [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Sposoby motywowania – ankieta dla uczniów

Przykładowa ankieta wskazuje na elementy, które motywują [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla uczniów – ryzyko odrzucenia przez rówieśników

Uczeń odrzucony przez rówieśników potrzebuje pomocy ze strony nauczycieli. Prezentowana ankieta pozwala rozpoznać w klasie uczniów z ryzyka [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla uczniów na temat kłamstwa

Kłamstwo jest jednym z objawów zaburzonego zachowania. Niniejsza ankieta pozwala rozpoznać postawy uczniów wobec [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Lista kontrolna wczesnego rozpoznania objawów nadpobudliwości ruchowej i deficytów uwagi

Uczeń przejawiający nadpobudliwość ruchową i deficyty uwagi jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oto lista kontrolna pozwalająca dokonać wstępnego rozpoznania takich zaburzeń u [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Lista kontrolna wczesnego rozpoznania zaburzeń zachowania w starszym wieku szkolnym

Uczeń przejawiający zaburzenia zachowania jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Oto lista kontrolna pozwalająca dokonać wstępnego rozpoznania takich zaburzeń u ucznia w starszym wieku [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Lista kontrolna wczesnego rozpoznania ryzyka dysleksji

Wczesne rozpoznanie ryzyka dysleksji powinno nastąpić na etapie edukacji wczesnoszkolnej. Oto lista kontrolna, która może nauczycielom w tym [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Arkusz do samooceny dla uczniów

 

Prezentowany arkusz pozwala uczniom rozpoznać osobiste preferencje w zakresie sposobów uczenia się. Można go wykorzystać w gimnazjum i szkole [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Lista identyfikacyjna problemów adaptacyjnych

 

Obowiązkiem nauczycieli jest rozpoznawanie indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów. Prezentowana lista pozwala rozpoznać problemy adaptacyjne utrudniające prawidłowe funkcjonowanie ucznia w procesie nauczania i uczenia [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Sposoby motywowania - ankieta dla uczniów

 

Prezentowana ankieta pozwala nauczycielom rozpoznać czynniki motywujące uczniów do nauki. Daje podstawy do ewentualnego modyfikowania metod i form prowadzonych oddziaływań [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dotycząca relacji w klasie

Prezentowana ankieta pozwala rozpoznać sytuację ucznia w zespole klasowym. Nauczyciel powinien ją przeprowadzić w chwili zauważenia pierwszych konfliktów lub podziałów między uczniami w klasie. Dzięki temu bardzo łatwo może wyłuskać wszelkie relacje [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz obserwacyjny ucznia klas I-III z trudnościami w nauce czytania i pisania

 

Obowiązkiem nauczycieli klas I-III szkoły podstawowej jest prowadzenie obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się. Prezentowany arkusz [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Arkusz diagnostyczny do rozpoznawania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

We wrześniu w szkołach pojawiają się nowi uczniowie. Proponowany arkusz umożliwia szybkie rozpoznanie ich specjalnych potrzeb [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Karta obserwacji - przykład

Podstawą udzielania dziecku przedszkolnemu pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest prawidłowa diagnoza jego indywidualnych potrzeb oraz możliwości psychofizycznych i edukacyjnych. Proponowana karta obserwacji pozwala nauczycielom dokonać wstępnego ich [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Diagnoza zaburzeń zachowania

Uczeń z zaburzeniami zachowania to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którego należy w szkole objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prezentowany arkusz zawiera sprawną procedurę diagnozowania jego zachowań zgodnie z kryterium diagnostycznym [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Przykład arkusza obserwacji zachowań dziecka z ADHD

Uczeń z zespołem ADHD to uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, którego należy w szkole objąć pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Prezentowany arkusz zawiera sprawną procedurę diagnozowania jego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dotycząca adaptacji ucznia w nowej szkole

Istotnym obszarem rozpoznawania indywidualnych potrzeb i możliwości edukacyjnych oraz rozwojowych uczniów jest proces ich adaptacji w nowym środowisku szkolnym. Proponowana ankieta może być wykorzystana w pierwszych klasach gimnazjum i szkoły [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Ankieta dla uczniów

Analizując indywidualne potrzeby i możliwości edukacyjne oraz rozwojowe ucznia należy dobrze rozpoznać jego funkcjonowanie zarówno w środowisku domowym, jak i szkolnym. Proponowana ankieta ułatwia zebranie informacji na temat postaw wobec rodziny i szkoły, a także umożliwia dokonanie [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Ankieta dla czwartoklasistów

Prezentowana ankieta ułatwi nauczycielowi rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z potencjalnymi trudnościami adaptacyjnymi w klasie IV szkoły [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ankieta dla trzecioklasistów

Prezentowana ankieta ułatwi nauczycielowi rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia z potencjalnymi trudnościami adaptacyjnymi, jakie mogą pojawić się na koniec etapu edukacji [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Kwestionariusz dla ucznia

W rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia napotykającego trudności w uczeniu się na etapie gimnazjum bądź w szkole ponadgimnazjalnej niezwykle przydatny jest kwestionariusz Janiny [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Kwestionariusz inteligencji wielorakiej

Prezentowany kwestionariusz umożliwi nauczycielowi rozpoznanie indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia w zakresie inteligencji wielorakiej. Może być z powodzeniem stosowany w gimnazjum i szkole [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Moja rodzina - wywiad z uczniem

Proponowany kwestionariusz wywiadu z uczniem na etapie kształcenia gimnazjalnego może być użyteczny w rozpoznaniu jego rodzinnego środowiska [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Ankieta dla dzieci starszych

Proponowana ankieta przydatna jest w rozpoznaniu indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia doświadczającego sytuacji kryzysowej lub [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Nauka - moja praca

Jedną z technik zdobywania informacji o możliwościach i potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ankieta. Prezentowany wzór ankiety umożliwia zdobycie opinii ucznia na temat czynników ułatwiających i utrudniających mu uczenie [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ankieta na temat nauki w szkole i w domu

Jedną z technik zdobywania informacji o możliwościach i potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ankieta. Prezentowany kwestionariusz umożliwia poznanie opinii ucznia na temat jego nauki w szkole i w domu. Szczególnie przydatny jest na etapie edukacji w gimnazjum i szkole [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ankieta dla ucznia pierwszej klasy gimnazjum

Jedną z technik zdobywania informacji o możliwościach i potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ankieta. Prezentowana ankieta umożliwia zebranie podstawowych informacji od ucznia na etapie rekrutacji do pierwszej klasy [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ankieta zapoznawczo-rozpoznawcza

Jedną z technik zdobywania informacji o możliwościach i potrzebach edukacyjnych dzieci i młodzieży jest ankieta. Prezentowany kwestionariusz umożliwia zebranie podstawowych informacji od ucznia pierwszej klasy [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola