O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Organizacja PPP – Organizacja pracy wychowawcy klasy, dyrektora przedszkola lub placówki

Karta rejestru zadań i czynności pedagoga szkolnego wykonywanych w ramach pensum

Oto przykładowa karta rejestru zadań i czynności pedagoga szkolnego - oraz innych specjalistów szkolnych - wykonywanych w ramach [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Schemat planu pracy pedagoga szkolnego na rok szkolny 2018/2019

Oto przykład planu pedagoga szkolnego na rok szkolny 2018/2019 obejmujący zadania i czynnosci realizowane w ramach pensum i poza nim, czyli w 40 godzinnym tygodniu [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Katalog form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Zgodnie z przyjętymi na rok szkolny 2018/2019 priorytetami MEN kontrole w przedszkolach i szkołach podstawowych - prowadzone przez pracowników kuratoriów w ramach pełnionego nadzoru pedagogicznego - będą skupione na tym, czy placówki te prawidłowo zapewniają uczniom pomoc [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Lista kontrolna zadań pedagoga/psychologa szkolnego do wykonania w pierwszych tygodniach roku szkolnego 2018/20189

Oto zmodyfikowana lista kontrolna zadań pedagoga szkolnego, jakie powinien on wykonać planując swoją całoroczną [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
IPET uczeń z autyzmem i aspergerem szkoła podstawowa klasa VI

Wzór IPET zgodny z rozporządzeniem  MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
IPET dla wychowanka Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii

Wzór IPET zgodny z rozporządzeniem  MEN z dnia 9 sierpnia 2017r. w sprawie organizacji kształcenia specjalnego dla dzieci i młodziezy niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia

 W nowej formule organizacji kształcenia specjalnego modyfikacji uległa obowiązkowa wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia, dla którego opracowano IPET. Oto wzór tej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
IPET 2017/2018

W nowej formule organizacji kształcenia specjalnego modyfikacji uległ Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny, opracowywany dla uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym. Oto wzór nowego [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Opinia o funkcjonowaniu ucznia w szkole

 Jedną z nowych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zindywidualizowana ścieżka kształcenia dla uczniów przewlekle chorych. Wnioskują o nią rodzice ucznia, a do wniosku muszą dołączyć opinię o funkcjonowaniu ich dziecka w szkole. Oto wzór takiej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Wniosek w sprawie pogłębionej diagnozy ucznia

 Nowa formuła pomocy psychologiczno-pedagogicznej umożliwia szkole wnioskowanie do PPP – za zgodą rodziców – o pogłębioną diagnozę dziecka, gdy udzielana mu pomoc nie przynosi efektów. Oto wzór wniosku składanego przez dyrektora [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz do oceny efektów pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi

 Nowa formuła pomocy psychologiczno-pedagogicznej stawia przed nauczycielami obowiązek wspólnego dokonywania oceny efektów udzielanej dziecku pomocy. Oto wzór arkusza, który usprawni tę [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Katalog form pomocy psychologiczno - pedagogicznej

Organizując pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych trzeba określić formę zajęć, w jakich winien on uczestniczyć. Niniejszy katalog pozwoli osobom planującym i koordynującym udzielanie tej pomocy uczynić to w zgodzie z przepisami prawa [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Opinia szkoły dotycząca ucznia zgłoszonego do poradni psychologiczno - pedagogicznej

 Opinia szkoły dotycząca ucznia zgłoszonego do poradni psychologiczno - [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Skrypt rozmowy z dzieckiem molestowanym seksualnie, wykorzystanym przez pedofila

Rozmowa z dzieckiem, które doświadczyło molestowania seksualnego wymaga od dorosłych ogromnej cierpliwości i taktu. Oto wskazania, jak należy taką rozmowę przeprowadzić [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Skrypt rozmowy z uczniem na temat rozwodu rodziców

Rozwód rodziców może być dla wielu dzieci sytuacją kryzysowa i traumatyczną. Oto wskazania dla nauczycieli, jak należy w takiej sytuacji rozmawiać z uczniem. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Postępowanie z uczniem, który dokonuje samookaleczenia

Samookaleczenie, czyli autoagresja poprzez cięcie, przypalanie, przekłuwanie swojego ciała lub połykanie różnych przedmiotów występuje u jednej na dziesięć osób. Oto wskazania dla nauczycieli, jak należy postępować z uczniem, który dokonuje samookaleczenia. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Gdy uczeń oskarża nauczyciela o molestowanie

Gdy uczeń oskarża nauczyciela o molestowanie szkoła nie może pozostać bezczynna. Poniżej prezentujemy listę obowiązkowych zadań, jakie należy podjąć w takiej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Zgoda rodziców

Udział ucznia w zajęciach pozalekcyjnych stanowiących formę pomocy psychologiczno-pedagogicznej wymaga zgody jego rodziców/prawnych opiekunów. Oto wzór pisma do rodziców w tej [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Pismo do rodziców

Prezentowany wzór pisma do rodziców może być wykorzystany na każdym etapie edukacji w sytuacji, gdy konieczność objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną wynika z obserwacji nauczycieli i dokonanej przez nich wstępnej diagnozy jego potrzeb i możliwości [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ustalenia wychowawcy klasy

Wychowawca klasy ma obowiązek zgłosić dyrektorowi szkoły potrzeby w zakresie udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oto arkusz, do którego wychowawca może wpisać swoje ustalenia i propozycje dotyczące tejże [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Rejestr uczniów klasy

Wychowawca jest koordynatorem do spraw udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom należącym do jego klasy. Oto wzór arkusza umożliwiającego bieżącą rejestrację uczniów objętych taką pomocą w bieżącym roku [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Procedura postępowania wychowawcy klasy

Do obowiązków wychowawcy należy min. organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów jego klasy. Proponowana procedura postępowania ułatwia wywiązanie się z tego zadania na każdym etapie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Lista kontrolna potrzeb wychowawczych klasy

Podstawą pracy wychowawcy w zakresie oddziaływań opiekuńczo-wychowawczo-profilaktycznych jest dobre rozeznanie potrzeb zespołu klasowego. Oto lista kontrolna, dzięki której można prawidłowo rozpoznać te [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Ramowy schemat działań integrujących klasę

Zintegrowanie zespołu klasowego to jedno z trudniejszych zadań stojących przed wychowawcą. Wymaga od niego systematycznych, długofalowych oddziaływań. W ich zaplanowaniu i zrealizowaniu może pomóc Ramowy schemat działań integrujących klasę, adresowany do wychowawców na każdym [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Decyzja na indywidualny tok nauki

Dyrektor szkoły zezwala na indywidualny program lub indywidualny tok nauki w przypadku pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej. Prezentowany wzór takiej decyzji ułatwi jej [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wniosek o wydanie opinii w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki/indywidualny tok nauki

Dyrektor szkoły po otrzymaniu wniosku o zezwolenie na indywidualny program nauki/indywidualny tok nauki powinien zasięgnąć opinii – o ile takiej nie dołączył wnioskodawca – Publicznej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Proponowany wzór takiego wniosku może być wykorzystany w [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Opinia wychowawcy

Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki składa się za pośrednictwem wychowawcy klasy, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i dotychczasowych osiągnięciach ucznia. Prezentowany wzór ułatwi nauczycielom [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Wniosek o zezwolenie na indywidualny program nauki/indywidualny tok nauki

Wniosek o udzielenie zezwolenia na indywidualny program nauki lub indywidualny tok nauki może złożyć do dyrektora szkoły:

  • uczeń - z tym, że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców/prawnych opiekunów
  • rodzice/prawni opiekunowie niepełnoletniego [...]
Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Rejestr uczniów objętych pomocą psychologiczno-pedagogiczną w roku szkolnym ...

Zadaniem wychowawcy klasy lub innej osoby wyznaczonej przez dyrektora szkoły jest planowanie i koordynowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi.
Proponowany rejestr umożliwi na bieżąco gromadzenie informacji w tym [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Powiadomienie rodziców/pełnoletniego ucznia o ustalonych dla ucznia formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Obowiązkiem dyrektora szkoły/przedszkola/placówki jest poinformowanie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o ustalonych dla niego formach pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Oto wzór takiego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Powiadomienie o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Obowiązkiem wychowawcy klasy lub dyrektora przedszkola/placówki jest poinformowanie rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia o potrzebie objęcia go pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Oto wzór takiego [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Powiadomienie nauczycieli i specjalistów o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Obowiązkiem wychowawcy klasy lub dyrektora przedszkola/placówki jest poinformowanie innych nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych lub specjalistów, o potrzebie objęcia ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy z uczniem. Oto wzór takiego [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Wniosek o objęcie ucznia pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Zgodnie z nowym rozporządzeniem MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. Nr 228 z 7 maja 2013 r. poz. 532) inicjatorem udzielania tejże pomocy jest: uczeń [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Karta rejestru porad i konsultacji dla nauczycieli i szkolnych specjalistów

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole są porady i konsultacje. oto Karta pozwalająca na bieżąco prowadzić ich [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Dekalog nauczyciela rewalidatora

Uczniowie niepełnosprawni w szkole ogólnodostępnej objęci są zajęciami rewalidacyjnymi. Proponowany Dekalog uwzględnia wszystkie zasady, jakimi winien się kierować nauczyciel [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Kodeks dobrej komunikacji pedagoga

Istotnym elementem warsztatu pracy pedagoga szkolnego są umiejętności komunikacyjne. Proponowany Kodeks Dobrej komunikacji uwzględnia najważniejsze zasady wyznaczające te [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Kontrakt między uczniem, rodzicem i wychowawcą

Jedną z technik udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest kontrakt. Prezentowany wzór dotyczy kontraktu spisywanego przez wychowawcę z uczniem oraz jego [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Kontrakt między uczniem i szkołą (schemat)

Jedną z technik udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest kontrakt. Prezentowany wzór dotyczy kontraktu spisywanego tylko z [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Arkusz oceny potrzeb ucznia

Prezentowany arkusz oceny potrzeb ucznia pozwala zebrać niezbędne informacje będące podstawą zaplanowania odpowiedniej dla niego pomocy [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Lista kontrolna zadań pedagoga we wrześniu

Pedagog jest szkolnym specjalistą wspierającym organizacyjnie i merytorycznie pomoc psychologiczno-pedagogiczną w placówce. Proponowana lista kontrolna zadań pedagoga we wrześniu jest ważnym elementem planowania całorocznej [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Lista kontrolna specjalistów z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej zatrudnionych w placówce w roku szkolnym 2012/2013

Planując pomoc psychologiczno-pedagogiczną, wychowawca/dyrektor winien posiadać wiedzę na temat specjalistów zatrudnionych w placówce, którzy pomoc tę będą realizowali. Przydatna może być proponowana poniżej lista [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Kontakt z rodzicami w przypadku wagarów ucznia

Jednym z objawów zaburzonego zachowania uczniów są wagary. Jest to problem, którego rozwiązanie wymaga efektywnej współpracy z rodzicami. Prezentowany materiał dotyczy zasad i metod nawiązywania takiej [...]

Liczba stron: 8 Czytaj więcej
Upoważnienie dla pracownika szkoły do podania leku dziecku przewlekle choremu

Upoważnienie dla pracownika szkoły do podania leku oraz oświadczenie tego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Indywidualizacja pracy z uczniem na lekcji

Prezentowany zestaw form i metod indywidualizacji pracy z uczniem zawiera wskazania dla nauczycieli przedmiotowców oraz dla Zespołu opracowującego Indywidualnych Programów [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Informacja dla rodziców (prawnych opiekunów ucznia)

O ustalonych dla ucznia formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, dyrektor przedszkola, szkoły i placówki – niezwłocznie informuje pisemnie – w sposób przyjęty w danej placówce - [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Arkusz analizy dokumentów

Prezentowany arkusz umożliwi zebranie - na podstawie analizy dokumentów ucznia - istotnych informacji na użytek planowanej pomocy [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole placówce także z inicjatywy jego rodziców. Wzór takiego wniosku może być wykorzystany przez rodziców dzieci i młodzieży na każdym etapie [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Wniosek o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole placówce także z inicjatywy jego rodziców. Wzór takiego wniosku może być wykorzystany przez rodziców dzieci i młodzieży na każdym etapie [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Wniosek o wydanie opinii o specyficznych trudnościach w uczeniu się

Od 1 września 2011 roku – na wniosek nauczyciela, specjalisty lub rodzica – poradnia psychologiczno-pedagogiczna, w tym poradnia specjalistyczna może wydać uczniowi opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się. Wniosek ten składa się u dyrektora szkoły, który po [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola