O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Praca z uczniem o SPE – Uczeń z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego

Przykład indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - I etap edukacyjny

 Przykład indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego dla ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim – I etap [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Karta konsultacji z grupą uczniów

  Karta konsultacji z grupą [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz indywidualnych porad i konsultacji

 Arkusz indywidualnych porad i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Plan pomocy wobec ucznia, który zażywa substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, dopalacze)

Plan pomocy wobec ucznia, który zażywa substancje psychoaktywne (alkohol, narkotyki, dopalacze).

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Plan pomocy wobec uczennicy ciężarnej

Plan pomocy wobec uczennicy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Dostosowanie oddziaływań wychowawczo-profilaktyczno-terapeutycznych do indywidualnych potrzeb ucznia

Praca z uczniem o SPE wymaga od nauczycieli indywidualizacji, nie tylko w obszarze edukacyjnym. Proponowane wskazówki dotyczą dostosowania oddziaływań w sferze wychowania, profilaktyki i terapii. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia autystycznego

Oto przykład IPET sporządzonego dla ucznia autystycznego w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Indywidualny program edukacyjno - terapeutyczny dla ucznia z Zespołem Aspergera

Oto przykład IPET sporządzonego dla ucznia z Zespołem Aspergera w oparciu o rozporządzenie MEN z dnia 17 listopada 2010 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kreatywność

Jednym z zadań szkoły jest wychowanie człowieka kreatywnego. Niniejszy materiał może być wykorzystany do pracy z uczniem nad kształtowaniem jego postawy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Zarządzanie czasem

Proponowany zestaw zadań umożliwia uczniowi osobistą pracę nad właściwym zarządzaniem czasem przeznaczanym zarówno na naukę, jak i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Arkusz pracy nad emocjami

Emocje są nieodłącznym elementem naszego życia. Warto więc, by uczniowie uczyli się je rozpoznawać, rozumieć i akceptować. Oto zestaw ćwiczeń, który może im w tym [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kontrakt wychowawczy

Kontrakt wychowawczy nie jest regulaminem, więc nie powinien powielać spisu wszystkich obowiązków i praw uczniów oraz nauczycieli, które ujęte są w statucie szkoły i jego załącznikach. Kontrakt jest narzędziem służącym wsparciu uczniów w nauce właściwego zachowania, dlatego [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Jak rozmawiać z uczniem - ofiarą agresji

W społeczności uczniowskiej często dochodzi do zachowań agresywno-przemocowych. Oto wskazówki dla nauczycieli, jak rozmawiać z uczniem – ofiarą agresji, by udzielić mu naprawdę wsparcia. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Metody pracy lekcyjnej z uczniem niepełnosprawnym intelektualnie w stopniu lekkim

Uczniowie niepełnosprawni intelektualnie w stopniu lekkim realizują obowiązek nauki również w szkołach ogólnodostępnych. Niniejszy materiał przedstawia metody pracy lekcyjnych, z jakich może korzystać nauczyciel takiego ucznia na każdym etapie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kontrakt

Nauczyciele często spisują z uczniami różne kontrakty. Oto wzór kontraktu, jaki można spisać z uczniem – notorycznym wagarowiczem i z jego [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Jak skutecznie radzić sobie ze stresem

Ze stresem coraz więcej dzieci sobie nie radzi. Oto program, który może być realizowany z gimnazjalistami i młodzieżą starszą podczas zajęć z pedagogiem/psychologiem [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Ćwiczenia usprawniające komunikację

Komunikowanie się z innymi rzutuje na sposób funkcjonowania człowieka. Proponowany zestaw ćwiczeń umożliwia nabycie przez uczniów umiejętności porozumiewania się za pomocą komunikatów JA. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Karta pracy ucznia w terapii poznawczo-behawioralnej

W pracy z uczniami, mającymi problemy natury psychologicznej oraz różnego rodzaju zaburzenia zachowania, warto korzystać z elementów terapii poznawczo-behawioralnej. Oto przykładowa karta pracy ucznia na zajęciach [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kreatywność – ćwiczenia dla uczniów

Kreatywność, to niezwykle cenna umiejętność człowieka. Oto ćwiczenia umożliwiające kształtowanie kreatywności u uczniów.

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Teczka rozwoju i osiągnięć ucznia zdolnego

Uczeń zdolny jest uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Wspieranie go polega na indywidualizacji wymagań oraz stosowaniu nowoczesnych metod, form i technik pracy. Jedną z nich jest prezentowane port folio – teczka rozwoju i osiągnięć ucznia [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wskazówki dla nauczycieli, jak postępować z uczniem lękowym

Uczeń z zaburzeniami lękowymi wymaga pomocy i wsparcia ze strony swych nauczycieli. Oto materiał zawierający praktyczne wskazówki, jak z nim postępować w [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Ćwiczenie dla uczniów z zakresu kształtowania umiejętności koncentracji

Wielu uczniów, i to na każdym etapie edukacji, ma problemy z koncentracją. Proponowane ćwiczenia pozwolą im w ciekawy sposób kształtować tę [...]

Liczba stron: 1 Czytaj więcej
Pobudzamy wszystkie zmysły - zestaw ćwiczeń do pracy z uczniami

Prawidłowe funkcjonowanie poznawcze jest podstawą procesu uczenia się. Oto zestaw ćwiczeń pobudzających i usprawniających u ucznia wszystkie zmysły, z których można korzystać w pracy [...]

Liczba stron: 7 Czytaj więcej
Program wspomagania rozwoju koordynacji i sprawności rąk po obserwacji wstępnej dziecka 5- i 6-letniego

Proponowany Program wspierania rozwoju koordynacji i sprawności rąk przeznaczony jest dla dzieci w wieku 5-6 [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Plan pracy indywidualnej z dzieckiem będący wynikiem obserwacji pedagogicznej – dziecko z zaburzoną koordynacją wzrokowo-ruchową

Prezentowany Plan Pracy Indywidualnej dla dziecka z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej przeznaczony jest na etap edukacji [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Plan pracy indywidualnej z dzieckiem będący wynikiem obserwacji pedagogicznej – dziecko z zaburzeniami słuchu fonemowego

Prezentowany Plan Pracy Indywidualnej dla dziecka z zaburzeniami słuchu fonemowego przeznaczony jest na etap edukacji [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Ćwiczenia do pracy z uczniem zagrożonym niedostosowaniem społecznym

Proponowane ćwiczenia można wykorzystać w pracy z uczniami zagrożonymi niedostosowaniem społecznym, np. podczas zajęć socjoterapeutycznych stanowiących formę udzielanej im pomocy [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Ćwiczenia do pracy z uczniem uzdolnionym

Proponowane ćwiczenia można wykorzystać w pracy z uczniem szczególnie uzdolnionym podczas zajęć stanowiących formę udzielanej mu pomocy [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć integracyjnych

Prezentowany scenariusz adresowany jest do wychowawców klas pierwszych w gimnazjum. Może być także wykorzystany do integracji uczniów uczęszczających na grupowe zajęcia [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Procedura postępowania z uczniem przewlekle chorym

Przykład procedury postępowania z uczniem przewlekle chorym gotowa dla indywidualnego, konkretnego [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Katalog dostosowania wymagań edukacyjnych

Dostosowanie wymagań edukacyjnych wobec ucznia z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się oraz ucznia ze zdiagnozowanymi trudnościami tego typu jest obowiązkiem każdego nauczyciela. Prezentowany katalog różnych możliwości dostosowania wymagań edukacyjnych uwzględnia zarówno [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Propozycje działań wychowawczych i terapeutycznych wobec ucznia z zespołem Aspergera

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu codziennych problemów dydaktyczno-wychowawczych, uzupełnianiu fachowej wiedzy oraz rozwijaniu profesjonalnych umiejętności. Jedną z form tej pomocy są ulotki zawierające konkretne [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola