O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Warsztaty i szkolenia wspierające – Nauczycieli

Konflikty rówieśnicze

Prezentowany materiał omawia istotę konfliktów między uczniami i wskazuje sposoby ich rozwiązywania na terenie szkoły. Zawarte w nim informacje oraz przykłady ćwiczeń można wykorzystać organizując szkoleniową radę [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Stawienie granic uczniom - jak to robić umiejętnie?

Jednym z wyznaczników budowania właściwych relacji nauczyciela z uczniami jest umiejętność wyznaczania granic. Niniejszy materiał przybliża tę problematykę, dając wskazówki, jak czynić to właściwie dla rozwoju dzieci i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Problemy adaptacyjne uczniów

Uczeń z problemami adaptacyjnymi wymaga wsparcia i pomocy swoich nauczycieli. Polecany materiał pomaga zrozumieć ich sytuację, szczególnie w odniesieniu do uczniów powracających z zagranicy oraz uczniów [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Uczeń z nerwicą w szkole

Proponowany materiał przybliża nauczycielom problematykę nerwicy dziecięco-młodzieżowej nerwicy. Zawiera praktyczne wskazówki do pracy z uczniem z rozpoznaną [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Uczeń z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się

Niniejszy materiał przybliża nauczycielom problematykę ucznia z poważnymi zaburzeniami w komunikowaniu się. Sygnalizuje istnienie systemów alternatywnej komunikacji, z którym można korzystać wspierając ucznia w procesie nauczania-uczenia [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Edukacyjne prawa ucznia autystycznego

Dzieci z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, to uczniowie o specjalnych potrzebach edukacyjnych, którym przysługują konkretne prawa edukacyjne. Na szkole spoczywa obowiązek wywiązania się z ich [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Wychowawca klasy - Zakres obowiązków, podstawowa dokumentacja

Bycie wychowawcą klasy wiąże się z konkretnym zakresem obowiązków organizacyjnych oraz opiekuńczo- wychowawczo-profilaktycznych. Niniejszy materiał stanowi ich syntezę. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Jak w natłoku obowiązków zachować indywidualne podejście

Indywidualne podejście do ucznia jest wyzwaniem współczesnej edukacji. Niniejszy materiał uświadamia, jak można to realizować w natłoku codziennych nauczycielskich [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Jak pomóc w nauce uczniowi z dysleksją

Praca z uczniem dyslektycznym nakłada na nauczycieli wszystkich przedmiotów obowiązek indywidualizowania pracy lekcyjnej i dostosowania wymagań edukacyjnych. Prezentowany materiał omawia sposoby wspomagania dyslektyka w procesie uczenia [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Rozpoznanie zachowań narkotykowych

Dzieci i młodzież, które zażywają narkotyki lub paranarkotyki na ogół zmieniają swoje zachowanie oraz wygląd zewnętrzny. Tym zmianom często towarzyszą również dodatkowe sygnały, zwiększające prawdopodobieństwo zażycia substancji odurzającej. Prezentowany materiał może być [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Indywidualna praca z dzieckiem doświadczającym rozwodu rodziców

Rozwód rodziców, to często sytuacja traumatyczna dla wielu uczniów. Niniejszy materiał zawiera wskazówki, co może zrobić nauczyciel i pedagog szkolny, pracujący z uczniem doświadczającym takiej właśnie [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kary i nagrody w pracy wychowawczej

Kary i nagrody stosowane przez nauczycieli w pracy wychowawczej często są nieefektywne. Ten mini poradnik zawiera wskazówki, jak można to zmienić. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Uczeń z ADHD

Niniejszy materiał pokazuje, jak należy właściwie zorganizować pracę na lekcji z uczniem z [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Schemat rozmowy z dzieckiem ulegającym wpływom rówieśników

Materiał - adresowany do nauczycieli - wskazuje, jak można skutecznie przeprowadzić rozmowę z uczniem ulegającym wpływom swych kolegów i koleżanek. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Rozwiązywanie problemów – ćwiczenia

W swej pracy nauczyciel codziennie mierzy się z różnymi trudnymi sytuacjami. Oto zestaw ćwiczeń kształtujących umiejętność sprawnego rozwiązywania nauczycielskich problemów. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Mam trudną klasę. Propozycje działań dla nauczycieli

Materiał adresowany do nauczycieli, którzy pracują z tzw. trudną klasą – omawia przyczyny powstawania trudnych zespołów uczniowskich, a także wskazuje kilka skutecznych strategii radzenia sobie z tym [...]

Liczba stron: 7 Czytaj więcej
Zajęcia profilaktyczne na temat uzależnień

Podejmowanie oddziaływań profilaktycznych jest jednym z obowiązków nauczycieli, wychowawców i pedagogów szkolnych. Oto wskazówki, które pokazują, jak należy prowadzić rozmowy z uczniami na temat [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Metody pracy z uczniem zdolnym

Praca z uczniem zdolnym nakłada na nauczycieli obowiązek indywidualizacji oraz stosowania nowoczesnych metod nauczania. Prezentowany materiał może być wykorzystany na potrzeby szkoleniowej rady [...]

Liczba stron: 9 Czytaj więcej
Jak umiejętnie używać kar i nagród w utrzymaniu dyscypliny w klasie

Karanie i nagradzanie uczniów jest nieodłącznym elementem ich dyscyplinowania. Prezentowany materiał wskazujący, jak nauczyciel powinien umiejętnie korzystać z owych środków wychowawczych, może być wywieszony w pokoju [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Granie, które jest tylko zabawą – może stać się przymusem

Uzależnienie młodzieży od gier hazardowych jest zjawiskiem nowym. Prezentowany materiał dostarcza nauczycielom informacji, które pozwalają podjąć odpowiednią interwencję pedagogiczną wobec ucznia zagrożonego takim [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Porady i konsultacje jako jedna z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej w szkole są porady i konsultacje. Prezentowany materiał merytoryczny może być wykorzystany na posiedzeniu szkoleniowej rady [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Wskazówki dla nauczycieli

Coraz więcej dzieci i młodzieży szkolnej dotyka depresja. Oto wskazówki dla nauczycieli, jak wstępnie rozpoznać ryzyko tej choroby u dzieci w młodszym wieku [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Wskazówki dla nauczycieli - Jak pomagać uczniowi nieśmiałemu i zamkniętemu w sobie?

Uczeń nieśmiały i zamknięty w sobie potrzebuje pomocy ze strony nauczycieli. Oto wskazówki pozwalające zrozumieć sytuację takiego ucznia i odpowiednio go [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Materiał do pracy z uczniem odrzuconym przez rówieśników

Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat problemów, z jakimi spotyka się uczeń odrzucony w klasie oraz sposobów udzielania mu pomocy i wsparcia. Może być wykorzystany w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia [...]

Liczba stron: 10 Czytaj więcej
Praktyczne zastosowanie terapii poznawczo-behawioralnej w pracy z dziećmi i młodzieżą

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach są zajęcia specjalistyczne o charakterze terapeutycznym. Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat praktycznego wykorzystania terapii [...]

Liczba stron: 12 Czytaj więcej
Uczeń z depresją

W naszych szkołach coraz częściej spotykamy uczniów z problemem depresji. Nie zawsze rozumiemy ich potrzeby i umiemy im pomóc w szkolnym funkcjonowaniu. Proponowany materiał przybliża tę [...]

Liczba stron: 10 Czytaj więcej
Praca z uczniem na zajęciach korekcyjno-kompensacyjnych

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach są zajęcia korekcyjno-kompensacyjne. Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat zajęć korekcyjno-kompensacyjnych i może być wykorzystany w [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Scenariusz szkolenia na temat budowania skutecznej współpracy z dziećmi i zachęcania ich do właściwego działania

Udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej winno opierać się na zasadach prawidłowej współpracy z dzieckiem. Prezentowany scenariusz umożliwi przeprowadzenie szkolenia na ten temat dla nauczycieli [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Praca z uczniem ze SPE na zajęciach socjoterapeutycznych

Jedną z form pomocy psychologiczno-pedagogicznej - udzielanej dzieciom w przedszkolach i uczniom w szkołach – są zajęcia socjoterapeutyczne. Prezentowany materiał porządkuje wiedzę na temat socjoterapii i może być wykorzystany w ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Mediacje i interwencje w sytuacjach kryzysowych zadaniem zespołu nauczycieli i specjalistów

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje min. interwencje Zespołu w formie negocjacji i mediacji. Prezentowany materiał zawiera usystematyzowaną wiedzę na ten temat oraz wskazówki dla nauczycieli, jak takie oddziaływania należy [...]

Liczba stron: 6 Czytaj więcej
Pomoc w stresie przedegzaminacyjnym

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna obejmuje min. udzielanie uczniom wsparcia w trudnych stresowych sytuacjach - a taką jest właśnie zdawanie egzaminów zewnętrznych. Prezentowany materiał zawiera usystematyzowana wiedzę na temat stresu oraz wskazówki, co może zrobić nauczyciel, by pomóc [...]

Liczba stron: 10 Czytaj więcej
Scenariusz szkoleniowej rady pedagogicznej

W ramach Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli odbywają się spotkania pozwalające nauczycielom uzupełnić posiadaną wiedzę i nabywać nowe umiejętności zawodowe. Prezentowany scenariusz warsztatów szkoleniowych przybliża zagadnienia nowych obowiązków nauczycieli, wynikających [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Scenariusz warsztatów dla nauczycieli - Praca z uczniem trudnym

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana nauczycielom, wychowawcom i specjalistom polega na wspieraniu w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno-wychowawczych oraz rozwijaniu kompetencji zawodowych. Scenariusz warsztatów „Praca z uczniem trudnym” przeznaczony jest dla osób pracujących z [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola