O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Dokumenty – Scenariusze zajęć – Zajęcia specjalistyczne: korekcyjno-kompensacyjne

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne:

  • organizuje się dla uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się, czyli z dysleksją rozwojową: w formie dysleksji, dysortografii lub dysgrafii,
  • liczba uczestników na zajęciach nie może być większa niż 5 uczniów,
  • zajęcia prowadzą nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje z zakresu terapii pedagogicznej,
  • godzina zajęć trwa 60 minut – w uzasadnionych przypadkach zajęcia mogą być prowadzone w czasie krótszym niż 60 minut, przy zachowaniu ustalonego dla ucznia łącznego czasu tych zajęć,
  • w klasach I-III szkoły podstawowej najważniejszym celem zajęć jest rozpoznanie i usuwanie przyczyn trudności w uczeniu się dziecka, w tym ryzyka trudności specyficznych, a więc usprawnianie funkcji spostrzegania wzrokowego, funkcji słuchowej, orientacji przestrzennej, koordynacji wzrokowo-ruchowej, funkcji motorycznych; wyrównywanie braków w zakresie edukacji polonistycznej i matematycznej oraz rozwijanie pozytywnej motywacji do pracy,
  • w klasach IV-VI szkoły podstawowej, w gimnazjum i szkole ponadgimnazjalnej celem zajęć jest głównie stworzenie możliwości wszechstronnego rozwoju umysłowego, psychicznego i społecznego uczniom z utrudnieniami rozwojowymi, umożliwienie uczniom opanowania podstawowych umiejętności czytania i pisania, wyrównywanie braków w wiadomościach i umiejętnościach będących przyczyną trudności szkolnych oraz przezwyciężanie skutków niepowodzeń szkolnych, tj. trudności w czytaniu, pisaniu i liczeniu, a także ich emocjonalnych i społecznych konsekwencji.
     
Szyfry literowo-cyfrowe

Scenariusz zajęć z uczniami z klas IV-VIII do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Potyczki z "ó" niewymiennym

Scenariusz zajęć z uczniami z klas IV-VIII do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Szukam-znajduję

Scenariusze zajęć z uczniami z klas IV-VIII do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Z jakiej to bajki cz. 1 i 2
Scenariusz dla uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]
Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Świąteczne drzewka

Scenariusz dla uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Różne kształty, różne figury

Scenariusz dla dzieci przedszkolnych do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Kulig - zimowa sanna

Scenariusz dla dzieci przedszkolnych do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Zaczarowany świat zmysłów

Scenariusz dla dzieci przedszkolnych do wykorzystania w pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz pracy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: WOREK PEŁEN SKARBÓW

Spora grupa uczniów ma trudności z organizacją własnego procesu uczenia się. Brak im wytrwałości w dążeniu do celów, świadomego kierowania swoją uwagą, koncentracji na wykonywanych zadaniach, wiary we własne możliwości. Proponowane ćwiczenia służą rozwijaniu u uczniów klas [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Zabawy z Bałwankiem

Proponowane ćwiczenia i zabawy koncentrują się wokół tematyki bliskiej dziecku zimą, wiążą się z przyjemnymi emocjami, co dodatkowo zwiększa jego motywację do wysiłku. Można je wykorzystać w trakcie pracy rewalidacyjnej z uczniami o różnym rodzaju niepełnosprawności oraz na [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Zimowe drzewko

 Proponowane ćwiczenia i zabawy koncentrują się wokół tematyki bliskiej dziecku zimą, wiążą się z przyjemnymi emocjami, co dodatkowo zwiększa jego motywację do wysiłku. Można je wykorzystać w trakcie pracy rewalidacyjnej z uczniami o różnym rodzaju niepełnosprawności oraz [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Myślę, więc jestem

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Proponowane ćwiczenia stymulują myślenie logiczne. Ich celem jest poszukiwanie metody rozwiązania problemu, a nie szybkie udzielenie poprawnej odpowiedzi. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Nie bądź susłem!

Scenariusz przeznaczony jest dla gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Proponowane ćwiczenia stymulują myślenie logiczne, rozwijają wyobraźnię i kształtują umiejętność rozwiązywania problemów logicznych, w szczególności naukowych, matematycznych, czy [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: H - jak Himalaje

 Utrwalanie ortografii winno towarzyszyć również zajęciom o charakterze terapeutycznym. Prezentowane ćwiczenia mogą być wykorzystane przez nauczycieli w dowolny sposób w swojej pracy dydaktycznej na etapie edukacji gimnazjalnej i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Dusza na ramieniu lub wąż w kieszeni

 Scenariusz adresowany jest do gimnazjalistów i uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Można go realizować również na lekcjach języka [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Czy to dzień, czy noc

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Proponowane zabawy i ćwiczenia pozwalają nie tylko wzbogacić i utrwalić podstawowe wiadomości z konkretnego tematu, ale usprawniają podstawowe funkcje i sprawności dziecka. Uwalniają jego ekspresję werbalną, [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Portret mamy i taty

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. W głównej mierze opiera się na plastycznej aktywności ucznia. [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Lato w ogrodzie

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas I-III szkoły podstawowej. Proponowane zabawy i ćwiczenia uwalniają ekspresję werbalną, ruchową i emocjonalną. Stwarzają możliwość aktywności poznawczej. Można je wykorzystać także w pracy z całą klasą w zakresie edukacji [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Przyjaciela mieć, przyjacielem być

Młodzież niepełnosprawna napotyka często na trudności w nawiązywaniu relacji koleżeńsko-przyjacielskich. Przyczyn jest wiele, wśród nich niskie poczucie własnej wartości, nadmierne wycofywanie się z kontaktów rówieśniczych lub nachalność w ich podtrzymywaniu, także niska [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Straż pożarna

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ćwiczenia i zabawy wokół tematu „Straż pożarna” motywują do aktywności poznawczej, dzielenia się swoimi obserwacjami. Można je wykorzystać nie tylko w pracy korekcyjno-kompensacyjnej, ale także podczas [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Bezpieczne lato

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów z klas III-IV szkoły podstawowej. Ćwiczenia proponowane w tym scenariuszu przydatne do realizacji tematu bezpieczeństwa z cała klasą w ramach lekcji wychowawczych oraz grupowych zajęć [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Zwierzęta domowe

Scenariusz zajęć dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu lekkim z klas I-III szkoły podstawowej, szczególnie z ujawnionym deficytem w zakresie percepcji słuchowej i wzrokowej. Proponowane zabawy i ćwiczenia pozwalają utrwalić wiadomości z konkretnego tematu, [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Zimowe Sporty Olimpijskie

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego klas I-III gimnazjum. Proponowane ćwiczenia stymulują różne strefy mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności logicznego myślenia oraz funkcji wzrokowo-słuchowych. Ich celem jest [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Zimowe Zabawy

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia lekkiego klas IV-VI szkoły podstawowej. Prezentowany scenariusz po niewielkiej modyfikacji/wprowadzaniu własnych przemyśleń może być wykorzystany podczas indywidualnych lub zajęć grupowych [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Choinka

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną stopnia umiarkowanego na etapie edukacji podstawowej i gimnazjalnej. Proponowane ćwiczenia wykorzystują naturalny potencjał ucznia do usprawniania zaburzonych funkcji oraz motywowania go do samodzielności i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Zima z Bałwankiem

Zajęcia przeznaczone są dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej. Proponowane zabawy i ćwiczenia pozwalają nie tylko utrwalić wiadomości z konkretnego tematu, ale usprawniają różnicowanie, analizę i syntezę słuchową. Uwalniają także ekspresję werbalną, ruchową i [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Potyczki słowno - logiczne

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów ze szkół ponadgimnazjalnych. Proponowane ćwiczenia stymulują różne strefy mózgu, ze szczególnym uwzględnieniem sprawności wzrokowo-ruchowych. Mogą być stosowane także podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych lub na grupowych [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Rozwijające gry słowno - logiczne

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów w wieku gimnazjalnym. Proponowane ćwiczenia stymulują głównie zmysł wzroku, ale także utrwalają rozwijają umiejętności dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych. Mogą być także stosowane podczas indywidualnych zajęć rewalidacyjnych [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Poprawnie czytam i piszę zmiekczęnia

Scenariusz przeznaczony jest dla uczniów z klas IV-VI. Proponowane ćwiczenia rozwijają umiejętności poprawnej pisowni oraz czytania zmiękczeń, usprawniają czytanie ze zrozumieniem i wzbogacają słownictwo ucznia. Mogą być stosowane również podczas indywidualnych zajęć [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Jakie to zwierzę?

Scenariusz przeznaczony jest głównie dla uczniów niedosłyszących z klas IV-VI szkoły podstawowej. Uszkodzenie sprawności słuchowej ma przede wszystkim wpływ na trudności ze skutecznym słuchaniem z dużej odległości oraz w identyfikacji niektórych głosek. Proponowane ćwiczenia [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Temat: Czyje to odgłosy?

Proponowany scenariusz może być wykorzystany podczas indywidualnych i grupowych zajęć zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz zajęć rewalidacyjnych z uczniami klas II-III szkoły podstawowej. Zawarte w nim ćwiczenia i zabawy korzystnie wpływają na rozwój dziecka, jego pamięć, [...]

Liczba stron: 0 Czytaj więcej
Scenariusz warsztatów integracyjnych dla dzieci i rodziców: "Dekoracja szkoły"

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna winna być udzielana uczniowi we współpracy z jego rodzicami. Proponowany scenariusz warsztatów – wspólnych dla dzieci i rodziców – stwarza okazję do zintegrowania się grupy uczniów biorących udział w zajęciach [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w gimnazjum

Prezentowany scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych adresowany jest do gimnazjalistów z rozpoznaną dysleksją rozwojową w formie [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych trudności w uczeniu się w szkole podstawowej

Prezentowany scenariusz zajęć korekcyjno kompensacyjnych adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej, u których występuje ryzyko specyficznych trudności w uczeniu [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Przykładowe ćwiczenia do prowadzenia działań wspierających dzieci z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej i słuchu fonematycznego

Pokonywanie trudności wynikających z zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wymaga od dziecka w wieku przedszkolnym dużego wysiłku. Stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy zwiększa atrakcyjność zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, motywuje dziecko, pobudza jego ciekawość poznawczą, [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. Pisownia z "rz"

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się w szkole podstawowej i gimnazjum

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów z ryzyka specyficznych truności w uczeniu się w szkole podstawowej

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 3 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla uczniów gimnazjum

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 5 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych z uczniem gimnazjum z dysgrafią

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 2 Czytaj więcej
Scenariusz zajęć korekcyjno-kompensacyjnych dla ucznia szkoły ponadgimnazjalnej

Praca korekcyjno-kompensacyjna realizowana jest w oparciu o program dostosowany do indywidualnych potrzeb i możliwości rozwojowo-edukacyjnych ucznia. Integralnym elementem programu są scenariusze poszczególnych zajęć. Prezentowane przykłady takich scenariuszy adresowane są do uczniów [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Propozycje ćwiczeń do wykorzystania w pracy korekcyjno-kompensacyjnej

Pokonywanie trudności w uczeniu się, wynikających z zaburzeń i odchyleń rozwojowych, wymaga od ucznia dużego wysiłku. Stosowanie zróżnicowanych metod i form pracy zwiększa atrakcyjność zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, motywuje ucznia, pobudza jego ciekawość poznawczą, pozwala [...]

Liczba stron: 11 Czytaj więcej
Organizacja pracy korekcyjno-kompensacyjnej dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się

Efekty pracy korekcyjno-kompensacyjnej ściśle wiążą się z właściwym planowaniem i organizacją prowadzonych zajęć. Prezentowane wskazówki, odnoszące się do dwóch etapów pracy terapeutycznej, są szczególnie przydatne w odniesieniu do uczniów z ryzyka specyficznych trudności w [...]

Liczba stron: 4 Czytaj więcej
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola