O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Etapy organizacji pomocy

 • Procedura organizacji i udzielania ppp
 • Procedura organizacji i udzielania ppp
 • Procedura organizacji i udzielania ppp
Procedura organizacji i udzielania ppp
Strona 1 z 3
Procedura organizacji i udzielania ppp


 

Procedura udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

 • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w tejże placówce, w celu wspierania potencjału rozwojowego ucznia i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz w środowisku społecznym.

 

 • SZKOŁA
 • PLACÓWKA, w której funkcjonuje szkoła
 • PRZEDSZKOLE
 • PLACÓWKA, w której nie funkcjonuje szkoła
 Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w szczególności:
 • w szkole –
  • obserwację pedagogiczną w trakcie bieżącej pracy z uczniami mającą na celu rozpoznanie u uczniów: trudności w uczeniu się, w tym w przypadku uczniów klas I–III szkoły podstawowej deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych oraz ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się, a także potencjału ucznia i jego zainteresowań oraz szczególnych uzdolnień
  Nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści prowadzą w szczególności:
 •  w przedszkolu – obserwację pedagogiczną mającą na celu wczesne rozpoznanie u dziecka dysharmonii rozwojowych i podjęcie wczesnej interwencji, a w przypadku dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne – obserwację pedagogiczną zakończoną analizą i oceną gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole (diagnoza przedszkolna);

 

 

1
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola