O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Podstawa prawna

 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
 • Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Podstawa prawna pomocy psychologiczno-pedagogicznej
Strona 2 z 14
 

 

Rozporządzenie MEN z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz.U. Nr 228 z 7 maja 2013r. poz. 532)

 

Pełna treść rozporządzenia

 

Komentarz

 • Rozporządzenie stosuje się do uczniów uczęszczających do publicznych przedszkoli, szkół i placówek, które potrzebują udzielenia pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także do ich rodziców oraz nauczycieli.
 • Do organizowania i udzielenia pomocy, na zasadach określonych w rozporządzeniu, obowiązane są publiczne przedszkola oraz oddziały przedszkolne zorganizowane w szkole podstawowej, publiczne szkoły oraz publiczne placówki, o których mowa w art. 2 pkt 3, 3a, 5 i 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
 • W rozporządzeniu w szczególności określono, że:

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna świadczona uczniom w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności: z niepełnosprawności, z niedostosowania społecznego, z zagrożenia niedostosowaniem społecznym, ze szczególnych uzdolnień, ze specyficznych trudności w uczeniu się, z zaburzeń komunikacji językowej, z choroby przewlekłej, z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych, z niepowodzeń edukacyjnych, z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi, wreszcie z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.
 

Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole i placówce jest dobrowolne i nieodpłatne.
 

Pomoc psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolu, szkole i placówce organizuje dyrektor.

Pomocy psychologiczno-pedagogicznej na zasadach określonych w rozporządzeniu mają obowiązek udzielać nauczyciele, wychowawcy grup wychowawczych oraz specjaliści wykonujący w przedszkolu, szkole i placówce zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności: psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradcy zawodowi i terapeuci pedagogiczni.

 

2
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola