O portalu: Kontakt: Reklama: Kup dostęp: Zaloguj się:
Strona główna

Reforma w pigułce

  • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
  • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
  • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
  • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
Strona 1 z 4
Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce


 

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

  

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana dziecku/uczniowi/wychowankowi polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w przedszkolu, szkole i placówce, w celu wspierania jego potencjału rozwojowego i stwarzania warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu danej placówki oraz w środowisku społecznym.
  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy udzielanej dzieciom/uczniom.
     

 

Z czyjej inicjatywy udzielana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

 

  • Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana może być z inicjatywy: samego ucznia, jego rodziców, dyrektora danej placówki, nauczyciela, wychowawcy lub specjalisty -prowadzących zajęcia z uczniem, pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania lub higienistki szkolnej, pracownika poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystenta edukacji romskiej, pomocy nauczyciela, asystenta nauczyciela lub tzw. nauczyciela/specjalisty wspierającego organizację kształcenia specjalnego lub asystenta wychowawcy świetlicy, pracownika socjalnego, asystenta rodziny, kuratora sądowego, organizacji pozarządowej, innej instytucji lub podmiotu działających na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

 

1
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola