O portalu: Kontakt: Reklama:
Strona główna

Reforma w pigułce

 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
 • Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce
Strona 1 z 10
Reforma pomocy psychologiczno-pedaogicznej w pigułce


 

Na czym polega pomoc psychologiczno-pedagogiczna?

  

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi w przedszkolu, szkole i placówce polega na rozpoznawaniu i zaspakajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia, wynikających w szczególności:

 • z niepełnosprawności
 • z niedostosowania społecznego
 • z zagrożenia niedostosowaniem społecznym
 • ze szczególnych uzdolnień
 • ze specyficznych trudności w uczeniu się
 • z zaburzeń komunikacji językowej
 • z choroby przewlekłej
 • z sytuacji kryzysowych lub traumatycznych
 • z niepowodzeń edukacyjnych
 • z zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacją bytowa ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego, kontaktami środowiskowymi
 • z trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z wcześniejszym kształceniem za granicą.

 

 

1
Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola