O portalu: Kontakt: Reklama: Rejestracja: Zaloguj się:
Strona główna

Regulamin

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
Za serwis pedagogia.pl i sprzedaż abonamentów dostępowych w ramach portalu odpowiedzialne jest Forum Media Polska z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Polskiej 13, KRS nr 0000037307 Wydział XXI KRS, Poznań, REGON 631046924, NIP 781-15-51-223, Kapitał zakładowy: 300 000,00 zł zwane dalej Wydawnictwem.

2. DEFINICJE
SERWIS – portal pedagogia.pl zawierający gotową dokumentację dla dyrektorów szkół, przedszkoli, placówek
ZAMAWIAJĄCY - osoba fizyczna niebędąca konsumentem w rozumieniu art. 22¹ Kodeksu cywilnego*, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej składająca zamówienie na dostęp do Serwisu.
ABONAMENT – pod pojęciem abonamentu należy rozumieć czasowy i płatny dostęp do serwisu, umożliwiający wykorzystanie wszystkich jego funkcjonalności. Abonament liczony jest od daty wystawienia faktury użytkownikowi.
UŻYTKOWNIK - wskazana przez Zamawiającego osoba fizyczna korzystająca z Serwisu.

3. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ
Podstawowym warunkiem realizacji zamówienia jest prawidłowo złożone zamówienie poprzez:

 • wypełnienie i przesłanie przez Zamawiającego formularza dostępnego w materiałach promocyjnych Wydawnictwa lub na stronie internetowej Wydawnictwa,
 • dostarczenie do Wydawnictwa zamówienia sporządzonego w formie pisemnej (dopuszczalne jest również w formie elektronicznej) zawierającego wszystkie dane niezbędne do realizacji zamówienia.

Składając zamówienie, Zamawiający:

 • wyraża zgodę na wystawienie faktury VAT bez podpisu odbiorcy,
 • oświadcza, iż zapoznał się z niniejszym regulaminem sprzedaży i akceptuje jego postanowienia.


4. REALIZACJA ZAMÓWIEŃ I DOSTĘP DO PORTALU

 • Z chwilą realizacji zamówienia dochodzi do zawarcia pomiędzy Wydawnictwem a Zamawiającym umowy o udostępnienie zawartości Serwisu.
 • Maksymalny termin realizacji zamówienia po odnotowaniu płatności na koncie Wydawnictwa wynosi 7 dni roboczych.
 • Warunkiem udostępnienia portalu jest dokonanie płatności. Płatności dokonać można jednym ze sposobów opisanych w punkcie 6 niniejszego regulaminu.
 • Po odnotowaniu płatności za abonament, na adres e-mail podany w zamówieniu wysyłana jest informacja o aktywowaniu dostępu do portalu, zawierająca również dane dostępowe użytkownika.
 • Przedłużenie abonamentu na kolejny okres (kolejne 6 lub 12 m-cy w zależności od abonamentu, z którego klient aktualnie korzysta) następuje automatycznie, pod warunkiem niezłożenia przez zamawiającego rezygnacji z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia.
 • Za dostęp do Serwisu osób trzecich przy użyciu numeru identyfikacyjnego (login) i hasła Użytkownika, odpowiada Użytkownik.
 • Wydawnictwo zastrzega sobie prawo do czasowego ograniczenia dostępu do serwisu w czasie wprowadzania zmian, jednak nie dłużej niż przez 48 godzin. Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za usterki spowodowane działaniem osób trzecich i innymi czynnikami od niego niezależnymi.


5. ABONAMENTY ORAZ ICH PRZEDŁUŻENIA
Cena abonamentu wynosi:

 • 199 zł netto za okres 6 miesięcy
 • 299 zł netto za okres 12 miesięcy

 

Wydawnictwo zastrzega sobie możliwość zmiany ceny abonamentu w przyszłości oraz stosowanie cen promocyjnych dla wszystkich bądź wybranych grup Użytkowników. Zmiana ceny nie powoduje różnicy w należności wobec Wydawnictwa dla Użytkowników, którzy zaakceptowali niniejszy regulamin wraz z wyżej wymienioną ceną. Ewentualna zmiana ceny zostanie opublikowana w Serwisie.

 • Dostęp do serwisu jest płatny z góry za cały okres wybrany przy zamówieniu abonamentu
 • Użytkownik uzyskuje dostęp do serwisu na okres wybrany w zamówieniu abonamentu
 • Po upływie okresu abonamentu, o ile Zamawiający nie zgłosi rezygnacji z zachowaniem 2-tygodniowego terminu wypowiedzenia, abonament jest przedłużany o następny - taki sam okres, w regularnej cenie (149 zł netto za okres 6 miesięcy; 249 zł netto za okres 12 miesięcy) i wystawiana jest faktura VAT z 10-dniowym terminem płatności. Dodatkowo, w celu uzyskania ciągłości abonamentowej oraz umożliwienie klientowi opłacenia należności za kolejny okres abonamentowy, możliwość pełnego korzystania z serwisu zostaje wydłużona o 14 dni.
 • Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: bok@e-forum.com.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • W przypadku braku płatności za fakturę następuje blokada dostępu do serwisu. Dostęp jest przywracany dopiero po otrzymaniu wpłaty na rachunek Wydawnictwa. Niepłacenie faktury za przedłużenie abonamentu nie jest równoznaczne z rezygnacją z usługi.


6. PŁATNOŚCI
Po złożeniu zamówienia, Zamawiający ma możliwość wybrania jednej z 2 opcji sposobu płatności za zamówiony abonament:

 

1. Przedpłata na podstawie faktury pro forma:
Po złożeniu zamówienia i wybraniu tej formy płatności, Zamawiającemu udostępniana jest faktura pro forma w formacie pdf, którą można zapisać na dysku komputera i wydrukować. Faktura pro forma zawiera wszystkie informacje podane w formularzu zamówienia oraz informacje niezbędne do dokonania płatności. W celu poprawnej identyfikacji płatności przez Wydawnictwo, wymagane jest bezbłędne podanie tytułu przelewu zgodnego z informacją podaną w fakturze pro forma. Więcej informacji o tym sposobnie płatności pod adresem: http://www.pedagogia.pl/informacje-na-temat-platnosci.html

 

2. Płatność on-line:
Autoryzacja kart płatniczych, eTransfery oraz przelewy elektroniczne stanowią najpopularniejsze i najbezpieczniejsze formy płatności on-line. Po wybraniu tego sposobu płatności Zamawiający zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego obsługiwanego przez firmę Dotpay, gdzie należy wybrać konkretny kanał płatności on-line. Więcej informacji o tym sposobnie płatności pod adresem: http://www.pedagogia.pl/informacje-na-temat-platnosci.html.
Zarówno w przypadku płatności na podstawie faktury proforma jak i w przypadku płatności on-line oryginał opłaconej faktury wysyłany jest do Zamawiającego pocztą tradycyjną na adres podany w formularzu zamówienia.

7. KORESPONDENCJA I POWIADOMIENIA POCZTĄ ELEKTRONICZNĄ

 • Wszelka korespondencja (tradycyjna bądź elektroniczna) kierowana jest na adresy podane przez Zamawiającego w formularzu zamówienia.
 • Powiadomienia wysyłane drogą elektroniczną przygotowywane są przez Wydawnictwo z poszanowaniem wszelkich standardów przyjętych w komunikacji internetowej: nie zawierają zarówno zainfekowanych wirusami komputerowymi załączników, jak i linków do stron internetowych zawierających wirusy lub wyłudzających dane.
 • Wydawnictwo nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczone powiadomienia na adres e-mail Zamawiającego, jeżeli oprogramowanie pocztowe lub serwer poczty Zamawiającego zablokuje odbieranie wiadomości z serwera, z którego Wydawnictwo wysyła powiadomienia do Zamawiającego.
 • Wydawnictwo nie kieruje – ani pocztą elektroniczną, ani tradycyjną – wiadomości do Zamawiającego zawierającej prośbę o podanie hasła dostępu do panelu użytkownika.
 • Zamawiający zobowiązany jest nie udostępniać hasła dostępu do panelu użytkownika osobom trzecim oraz ignorować wszelkie wiadomości (otrzymywane pocztą tradycyjną lub elektroniczną) zawierające prośbę o udostępnienie hasła.


8. REKLAMACJE, REZYGNACJE I NOTY KORYGUJĄCE

 • Reklamacje należy składać w formie pisemnej w Dziale Obsługi Klienta w siedzibie Forum Media Polska Sp. z o.o. przy ul. Polskiej 13, 60-595 Poznań lub przesyłając na adres mailowy: bok@e-forum.com.pl Reklamacja musi zawierać dane umożliwiające identyfikację rodzaju abonamentu, nazwę użytkownika oraz dane Zamawiającego, które zostały podane przy składaniu Zamówienia.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych.
 • Klient ma prawo do złożenia rezygnacji z przedłużenia abonamentu w formie pisemnej na adres Wydawnictwa lub na numer faxu: (061) 66 55 888 lub e-mail: bok@e-forum.com.pl w terminie 14 dni przed końcem obowiązującego abonamentu (liczy się data wpływu pisma do Wydawnictwa). Informacja o rezygnacji powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Zamawiającego.
 • Zamawiającemu nie przysługuje prawo rezygnacji z abonamentu w okresie jego trwania.
 • Zgodnie z art. 106 k ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. nr 177, poz. 1054 z poz. zm.) , pomyłki w dokumentach sprzedaży dotyczące danych płatnika (nazwa, adres, nr NIP) korygujemy jedynie akceptując noty korygujące wystawiane przez Klienta.
 • Wydawnictwo wystawia faktury korygujące jedynie w przypadku pomyłek w następujących elementach dokumentu sprzedaży:

  • jednostce miary i ilości sprzedanych towarów,
  • stawce podatku,
  • sumie wartości netto towarów lub wykonywanych usług,
  • wartości sprzedaży netto,
  • wartości sprzedaży brutto,
  • kwocie należności ogółem.

 

*) Art. 221 KC - Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
Niniejszy regulamin sprzedaży nie znajduje zastosowania do Konsumentów.
 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości związanych z regulaminem sprzedaży, prosimy o kontakt z Biurem Obsługi Klienta:
 

Biuro Obsługi Klienta
Forum Media Polska Sp. z o.o.

ul. Polska 13,
60-595 Poznań
tel.: 0801 88 44 22, fax: (061) 66 55 888
e-mail: redakcja@pedagogia.pl


Patroni serwisu: Głos Pedagogiczny Doradca Dyrektora Szkoły Doradca Dyrektora Przedszkola